Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Piscatus Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 2 539
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 132 84 204
Total omsättning 0 132 84 2 743
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 40 189 150 1 139
Personalkostnader 0 21 110 669
Avskrivningar 0 0 2 15
Summa rörelsekostnader -40 -210 -262 -1 823
Rörelseresultat -40 -78 -179 920
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -240 -81 -22 670
Skatt 0 0 0 165
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -280 -81 -179 919
Årets resultat -240 634 -22 506
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 3 1 1
Övriga finansiella kostnader 240 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -280 -81 -179 919
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 715 0 0
Bokslutsdispositioner 40 0 157 -249
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 2
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 2
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 740 740 740
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 740 740 742

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 65 153
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 132 0
Övriga kortfristiga fordringar 501 8 57 1 256
Summa kortfristiga fordringar 501 8 254 1 409
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 125 154 0 50
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 626 161 255 1 459
Summa tillgångar 626 901 995 2 201

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 699 65 537 32
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -240 634 -22 506
Summa fritt eget kapital 459 699 515 538
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 509 749 565 588
Summa obeskattade reserver 86 126 126 284
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 125
Summa långfristiga skulder 0 0 0 125
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 1 3 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 715
Övriga kortfristiga skulder 30 25 300 487
Summa kortfristiga skulder 30 26 303 1 205
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 626 901 995 2 201

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 363
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 152
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 153
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 2 086,67 % 623,08 % 83,83 % 121,08 %
Soliditet (%) 91,43 % 93,44 % 66,12 % 36,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -48,92 % -9,62 % -27,21 % 115,26 %
Riskbuffert (%) -462,51 % -13,73 % -18,19 % 41,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 36,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 515