Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Piratförlaget Aktiebolag

Information 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 43 568 41 566 53 002 75 755
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 412 4 351 7 283 5 249
Total omsättning 44 980 45 917 60 285 81 004
Rörelsens kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 1 220 -63 -404 -1 307
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 33 792 28 259 36 249 49 650
Övriga externa kostnader 5 481 5 063 5 686 5 751
Personalkostnader 11 229 11 932 12 316 12 716
Avskrivningar 5 5 2 6
Summa rörelsekostnader -51 727 -45 196 -53 849 -66 816
Rörelseresultat -4 307 594 5 628 11 566
Resultat 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat före skatt -4 308 587 5 634 11 561
Skatt 0 120 257 2 159
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 308 587 5 634 11 561
Årets resultat -4 308 17 1 177 7 402
Jämförelsestörande poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 8 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 7 3 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 3
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 308 587 5 634 11 561
Bokslutsdispositioner 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Koncernbidrag 0 -450 -4 200 -2 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 87 92 86 88
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 92 86 88
Finansiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 250 250 750 750
Summa finansiella anläggningstillgångar 250 250 750 750
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa anläggningstillgångar 337 342 836 838

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 962 5 741 5 805 6 208
Summa varulager 6 962 5 741 5 805 6 208
Kortfristiga fordringar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kundfordringar 4 581 5 832 3 311 5 003
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 491 555 164 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 553 15 857 19 000 17 139
Summa kortfristiga fordringar 13 625 22 244 22 475 22 142
Kassa och bank 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 23 426 22 266 33 685 50 131
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa omsättningstillgångar 44 012 50 252 61 965 78 481
Summa tillgångar 44 349 50 593 62 800 79 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserat resultat 31 915 31 897 30 720 30 328
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 308 17 1 177 7 402
Summa fritt eget kapital 27 607 31 914 31 897 37 730
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital 28 207 32 514 32 497 38 330
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 554 1 544 2 489 2 213
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 3 967 946
Övriga kortfristiga skulder 14 588 16 534 23 847 37 831
Summa kortfristiga skulder 16 142 18 078 30 303 40 990
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital och skulder 44 349 50 593 62 800 79 320

Noter

2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Antal anställda 9 12 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 7 838
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 4 091
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 7 010
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kassalikviditet (%) 229,53 % 246,21 % 185,33 % 176,32 %
Soliditet (%) 63,60 % 64,27 % 51,75 % 48,32 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,27 % 1,81 % 17,34 % 30,16 %
Riskbuffert (%) -9,73 % 1,14 % 8,97 % 14,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,89 % 1,40 % 10,62 % 15,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 653