Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Piratförlaget Aktiebolag

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 45 069 43 568 41 566 53 002
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 529 1 412 4 351 7 283
Total omsättning 46 598 44 980 45 917 60 285
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -1 920 1 220 -63 -404
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 27 881 33 792 28 259 36 249
Övriga externa kostnader 5 939 5 481 5 063 5 686
Personalkostnader 8 480 11 229 11 932 12 316
Avskrivningar 5 5 5 2
Summa rörelsekostnader -40 385 -51 727 -45 196 -53 849
Rörelseresultat 2 374 -4 307 594 5 628
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 2 364 -4 308 587 5 634
Skatt 0 0 120 257
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 364 -4 308 587 5 634
Årets resultat 2 364 -4 308 17 1 177
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 3 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 3 7 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 364 -4 308 587 5 634
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0 -450 -4 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 82 87 92 86
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 82 87 92 86
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 250 250 250 750
Summa finansiella anläggningstillgångar 250 250 250 750
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 332 337 342 836

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 042 6 962 5 741 5 805
Summa varulager 5 042 6 962 5 741 5 805
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 3 984 4 581 5 832 3 311
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 473 491 555 164
Övriga kortfristiga fordringar 9 518 8 553 15 857 19 000
Summa kortfristiga fordringar 13 975 13 625 22 244 22 475
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 27 028 23 426 22 266 33 685
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 46 044 44 012 50 252 61 965
Summa tillgångar 46 377 44 349 50 593 62 800

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 27 607 31 915 31 897 30 720
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 364 -4 308 17 1 177
Summa fritt eget kapital 29 971 27 607 31 914 31 897
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 30 571 28 207 32 514 32 497
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 761 1 554 1 544 2 489
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 3 967
Övriga kortfristiga skulder 14 044 14 588 16 534 23 847
Summa kortfristiga skulder 15 805 16 142 18 078 30 303
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 46 377 44 349 50 593 62 800

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 8 9 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 259,43 % 229,53 % 246,21 % 185,33 %
Soliditet (%) 65,92 % 63,60 % 64,27 % 51,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,73 % -15,27 % 1,81 % 17,34 %
Riskbuffert (%) 5,05 % -9,73 % 1,14 % 8,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,22 % -9,89 % 1,40 % 10,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0