Nyckeltal för Piratförlaget Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 45 007 45 181 45 069 43 568
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 852 2 529 1 529 1 412
Total omsättning 46 859 47 710 46 598 44 980
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 487 282 -1 920 1 220
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 32 408 31 465 27 881 33 792
Övriga externa kostnader 4 858 4 760 5 939 5 481
Personalkostnader 7 518 9 501 8 480 11 229
Avskrivningar 2 2 5 5
Summa rörelsekostnader -45 273 -46 010 -40 385 -51 727
Rörelseresultat 2 561 2 264 2 374 -4 307
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 2 548 4 543 2 364 -4 308
Skatt 566 663 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 548 2 251 2 364 -4 308
Årets resultat 1 982 3 880 2 364 -4 308
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 4 2 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 17 12 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 548 2 251 2 364 -4 308
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 2 292 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 78 80 82 87
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 78 80 82 87
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 250 250 250 250
Summa finansiella anläggningstillgångar 250 250 250 250
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 328 330 332 337

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 811 5 324 5 042 6 962
Summa varulager 5 811 5 324 5 042 6 962
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 5 121 4 987 3 984 4 581
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 396 908 473 491
Övriga kortfristiga fordringar 9 248 7 478 9 518 8 553
Summa kortfristiga fordringar 15 765 13 373 13 975 13 625
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 32 599 32 323 27 028 23 426
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 54 175 51 021 46 044 44 012
Summa tillgångar 54 504 51 351 46 377 44 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 33 851 29 971 27 607 31 915
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 982 3 880 2 364 -4 308
Summa fritt eget kapital 35 833 33 851 29 971 27 607
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 36 433 34 451 30 571 28 207
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 692 1 856 1 761 1 554
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 378 15 044 14 044 14 588
Summa kortfristiga skulder 18 070 16 900 15 805 16 142
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 54 504 51 351 46 377 44 349

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 8 8 8 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 267,65 % 270,39 % 259,43 % 229,53 %
Soliditet (%) 66,84 % 67,09 % 65,92 % 63,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,99 % 6,53 % 7,73 % -15,27 %
Riskbuffert (%) 4,62 % 4,32 % 5,05 % -9,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,63 % 4,94 % 5,22 % -9,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!