Nyckeltal för Penslar & Fönster i Stockholm AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 243 31 958 26 361 24 948
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 287 108 207 14
Total omsättning 27 530 32 066 26 568 24 962
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 12 972 19 120 9 425 9 288
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 959 2 450 2 676 2 495
Personalkostnader 8 336 7 000 10 949 9 079
Avskrivningar 256 207 181 121
Summa rörelsekostnader -24 523 -28 777 -23 231 -20 983
Rörelseresultat 3 007 3 289 3 337 3 978
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 608 3 629 2 536 3 977
Skatt 480 141 358 682
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 008 3 289 3 336 3 977
Årets resultat 1 728 488 1 178 2 294
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 10 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 11 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 008 3 289 3 336 3 977
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 400 -3 000 -1 000 -1 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 600 340 -800 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 679 582 563 331
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 679 582 563 331
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 84 43 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 84 43 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 763 625 563 331

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 3 969 1 925 2 506 3 226
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 789 356 934 292
Summa kortfristiga fordringar 4 758 2 281 3 440 3 518
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 648 6 786 8 661 10 382
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 11 407 9 067 12 101 13 900
Summa tillgångar 12 170 9 692 12 664 14 230

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 111 4 623 4 445 4 151
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 728 488 1 178 2 294
Summa fritt eget kapital 6 839 5 111 5 623 6 445
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 7 139 5 411 5 923 6 745
Summa obeskattade reserver 610 1 210 1 550 750
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 804 1 751 652 1 268
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 438 38 2 538 2 538
Övriga kortfristiga skulder 2 179 1 282 2 001 2 929
Summa kortfristiga skulder 4 421 3 071 5 191 6 735
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 170 9 692 12 664 14 230

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 14 14 20 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 1 000 2 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 258,00 % 295,25 % 233,12 % 206,38 %
Soliditet (%) 62,35 % 65,03 % 55,79 % 51,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,64 % 52,18 % 47,22 % 54,50 %
Riskbuffert (%) 24,72 % 33,90 % 26,23 % 27,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,04 % 10,29 % 12,61 % 15,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!