Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Pennstiftet 36 AB

Information 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 02

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 35 14 25 10
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -35 -14 -25 -10
Rörelseresultat -35 -14 -25 -10
Resultat 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Resultat före skatt 430 486 206 1 230
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 430 486 206 1 230
Årets resultat 430 486 206 1 230
Jämförelsestörande poster 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 500 480 1 240
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 21 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 250 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 430 486 206 1 230
Bokslutsdispositioner 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 500 480 1 240
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 322 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 322 1 043 1 043 1 200
2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Summa anläggningstillgångar 1 322 1 043 1 043 1 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 080 938 1 240
Övriga kortfristiga fordringar 713 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 713 1 080 938 1 240
Kassa och bank 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 353 30 31 50
2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Summa omsättningstillgångar 1 066 1 110 968 1 290
Summa tillgångar 2 388 2 153 2 012 2 490

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Balanserat resultat 1 908 1 091 1 230 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 430 486 206 1 230
Summa fritt eget kapital 2 338 1 577 1 436 1 230
2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Summa eget kapital 2 388 1 627 1 486 1 280
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 526 526 1 210
Summa kortfristiga skulder 0 526 526 1 210
2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Summa eget kapital och skulder 2 388 2 153 2 012 2 490

Noter

2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 184 177 345 0
2020-11 2019-11 2018-11 2017-11
Kassalikviditet (%) 0,00 % 211,03 % 184,22 % 106,61 %
Soliditet (%) 100,00 % 75,57 % 73,86 % 51,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,01 % 29,87 % 13,86 % 96,09 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 22,57 % -24,86 % 49,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0