Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 737 600 19 591 000 18 098 600 17 717 400
Övriga rörelseintäkter 31 813 4 481 1 404 2 310
Total omsättning 16 769 413 19 595 481 18 100 004 17 719 710
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 11 043 6 917 5 083 3 459
Kostnad sålda varor 15 627 400 18 389 500 17 072 900 16 711 800
Rörelseresultat 454 042 473 280 297 394 248 312
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 349 094 510 661 330 295 294 066
Skatt 78 689 -12 407 189 -30 834
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 479 127 510 657 330 126 294 028
Årets resultat 270 405 -46 420 -17 530 -82 042
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 886 2 604 -4 509 25 392
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 3 513 5 283
Externa ränteintäkter 19 756 20 895 18 438 17 786
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 190 782 275 523
Övriga finansiella kostnader 11 094 13 13 5 081
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 479 127 510 657 330 126 294 028
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -569 488 -347 637 -406 942
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -130 033 4 169 38
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 10 897 3 402 3 827 3 224
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 694 2 396 4 559 5 594
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 591 5 798 8 386 8 818
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 886 2 604 -4 509 25 392
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 346 1 492 1 434 320 614
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 658 257 641 216 611 163 276 623
Summa finansiella anläggningstillgångar 956 561 956 990 904 031 893 544
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 973 152 962 788 912 417 902 362

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 7 389 10 463 16 675
Övrigt varulager 159 919 209 033 384 246 214 078
Summa varulager 159 919 216 422 394 709 230 753
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 942 580 3 207 600 3 529 680 3 529 780
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 982 860 2 746 500 2 824 360 2 383 820
Övriga kortfristiga fordringar 780 181 776 415 817 767 959 372
Summa kortfristiga fordringar 5 705 620 6 730 520 7 171 800 6 872 970
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 199 199
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 865 540 6 946 940 7 566 700 7 103 920
Summa tillgångar 6 838 690 7 909 730 8 479 120 8 006 290

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 020 20 020 20 020 20 020
Summa bundet eget kapital 120 020 120 020 120 020 120 020
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 641 530 1 687 950 1 699 510 1 781 460
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 270 405 -46 420 -17 530 -82 042
Summa fritt eget kapital 1 911 935 1 641 530 1 681 980 1 699 418
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 031 960 1 761 550 1 802 000 1 819 430
Summa obeskattade reserver 130 885 852 856 1 025
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 422 861 427 226 440 971 398 704
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 9 116 9 063 13 415
Summa långfristiga skulder 0 9 116 9 063 13 415
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 295 590 1 521 410 1 713 960 1 577 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 289 651 1 367 850 1 552 270 1 627 500
Övriga kortfristiga skulder 2 667 750 2 821 720 2 960 000 2 569 100
Summa kortfristiga skulder 4 252 990 5 710 980 6 226 240 5 773 710
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 838 690 7 909 730 8 479 120 8 006 290

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3316 3620 3882 4004
Löner till styrelse & VD 3 030 3 051 3 266 3 042
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 353 462
Löner till övriga anställda 1 622 730 1 743 360 1 773 680 1 779 220
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 767 878 808 512 801 889 790 025
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 133 690 125 591 120 717 111 851
Summa säkerheter 133 690 125 591 120 717 111 851
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 494 378 25 019 23 983
Summa ansvarsförbindelser 494 378 25 019 23 983
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 134,16 % 117,85 % 115,19 % 119,04 %
Soliditet (%) 31,12 % 22,28 % 21,26 % 22,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,51 % 28,98 % 18,31 % 16,15 %
Riskbuffert (%) 6,90 % 6,45 % 3,89 % 3,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,79 % 2,60 % 1,82 % 1,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 490 482 458 445