Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 591 000 18 098 600 17 717 400 16 679 700
Övriga rörelseintäkter 4 481 1 404 2 310 118 382
Total omsättning 19 595 481 18 100 004 17 719 710 16 798 082
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 6 917 5 083 3 459 3 479
Kostnad sålda varor 18 389 500 17 072 900 16 711 800 15 498 600
Rörelseresultat 473 280 297 394 248 312 566 253
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 510 661 330 295 294 066 586 765
Skatt -12 407 189 -30 834 2 191
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 510 657 330 126 294 028 587 024
Årets resultat -46 420 -17 530 -82 042 -5 214
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 604 -4 509 25 392 -37 745
Ränteintäkter från koncernföretag 0 3 513 5 283 5 211
Externa ränteintäkter 20 895 18 438 17 786 14 042
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 782 275 523 0
Övriga finansiella kostnader 13 13 5 081 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 510 657 330 126 294 028 587 024
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -569 488 -347 637 -406 942 -589 788
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 169 38 -259
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 3 402 3 827 3 224 3 471
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 396 4 559 5 594 6 068
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 798 8 386 8 818 9 539
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 604 -4 509 25 392 -37 745
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 492 1 434 320 614 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 641 216 611 163 276 623 546 109
Summa finansiella anläggningstillgångar 956 990 904 031 893 544 965 262
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 962 788 912 417 902 362 974 801

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 7 389 10 463 16 675 122 090
Övrigt varulager 209 033 384 246 214 078 256 424
Summa varulager 216 422 394 709 230 753 378 514
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 3 207 600 3 529 680 3 529 780 2 670 590
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 746 500 2 824 360 2 383 820 2 586 790
Övriga kortfristiga fordringar 776 415 817 767 959 372 1 560 990
Summa kortfristiga fordringar 6 730 520 7 171 800 6 872 970 6 818 370
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 199 199 199
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 6 946 940 7 566 700 7 103 920 7 197 090
Summa tillgångar 7 909 730 8 479 120 8 006 290 8 171 890

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 020 20 020 20 020 20 020
Summa bundet eget kapital 120 020 120 020 120 020 120 020
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 687 950 1 699 510 1 781 460 1 784 100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -46 420 -17 530 -82 042 -5 214
Summa fritt eget kapital 1 641 530 1 681 980 1 699 418 1 778 886
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 761 550 1 802 000 1 819 430 1 898 900
Summa obeskattade reserver 852 856 1 025 1 063
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 427 226 440 971 398 704 300 609
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 9 116 9 063 13 415 15 485
Summa långfristiga skulder 9 116 9 063 13 415 15 485
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 521 410 1 713 960 1 577 110 1 582 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 367 850 1 552 270 1 627 500 1 660 150
Övriga kortfristiga skulder 2 821 720 2 960 000 2 569 100 2 713 280
Summa kortfristiga skulder 5 710 980 6 226 240 5 773 710 5 955 820
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 7 909 730 8 479 120 8 006 290 8 171 890

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3620 3882 4004 3859
Löner till styrelse & VD 3 051 3 266 3 042 3 682
Varav tantiem till styrelse & VD 0 353 462 639
Löner till övriga anställda 1 743 360 1 773 680 1 779 220 1 565 790
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 808 512 801 889 790 025 737 668
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 125 591 120 717 111 851 100 159
Summa säkerheter 125 591 120 717 111 851 100 159
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 378 25 019 23 983 18 622
Summa ansvarsförbindelser 378 25 019 23 983 18 622
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 117,85 % 115,19 % 119,04 % 114,49 %
Soliditet (%) 22,28 % 21,26 % 22,73 % 23,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,98 % 18,31 % 16,15 % 30,90 %
Riskbuffert (%) 6,45 % 3,89 % 3,65 % 7,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,60 % 1,82 % 1,63 % 3,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 482 458 445 407