Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Industri Sverige Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 67 358 118 858 115 524 100 417
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 67 358 118 858 115 524 100 417
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 30 533 30 747 26 850 29 026
Personalkostnader 41 661 43 799 46 591 44 698
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -72 194 -74 546 -73 441 -73 724
Rörelseresultat -4 836 44 312 42 083 26 693
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -13 016 37 274 36 064 182 181
Skatt -450 -875 -396 -1 549
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 016 37 274 36 064 182 181
Årets resultat -10 528 -10 145 -5 703 156 354
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 191 443
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 8 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 8 299 7 030 6 016 5 837
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 15 5 30 118
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 016 37 274 36 064 182 181
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 2 038 -48 294 -42 163 -27 376
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 191 443
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 29 548 25 031 20 934 17 392
Summa finansiella anläggningstillgångar 787 850 769 733 764 723 689 181
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 787 850 769 733 764 723 689 181

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 750
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 754 566 784 943 784 893 884 299
Övriga kortfristiga fordringar 7 927 17 981 17 388 13 904
Summa kortfristiga fordringar 762 493 802 924 802 281 898 953
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 762 493 802 924 802 281 898 953
Summa tillgångar 1 550 340 1 572 660 1 567 000 1 588 130

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 424 529 434 674 440 377 284 023
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -10 528 -10 145 -5 703 156 354
Summa fritt eget kapital 414 001 424 529 434 674 440 377
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 415 001 425 529 435 674 441 377
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 27 429 23 468 19 705 15 763
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 287 812 287 812 287 812 287 812
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 287 812 287 812 287 812 287 812
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 602 1 144 1 204 883
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 810 171 824 630 809 848 830 815
Övriga kortfristiga skulder 9 328 10 074 12 761 11 484
Summa kortfristiga skulder 820 101 835 848 823 813 843 182
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 550 340 1 572 660 1 567 000 1 588 130

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 28 32 35 31
Löner till styrelse & VD 3 119 2 940 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 1 213 0 0
Löner till övriga anställda 18 002 18 059 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 671 15 700 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 23 555 19 917 0 0
Summa säkerheter 23 555 19 917 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 92,98 % 96,06 % 97,39 % 106,61 %
Soliditet (%) 26,77 % 27,06 % 27,80 % 27,79 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,14 % 8,76 % 8,28 % 41,28 %
Riskbuffert (%) -1,05 % 2,19 % 2,14 % 10,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -31,64 % 25,43 % 26,01 % 145,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 754 656 0 0