Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Industri Sverige Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 118 858 115 524 100 417 79 554
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 118 858 115 524 100 417 79 554
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 30 747 26 850 29 026 22 870
Personalkostnader 43 799 46 591 44 698 38 323
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -74 546 -73 441 -73 724 -61 193
Rörelseresultat 44 312 42 083 26 693 18 361
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 37 274 36 064 182 181 2 377
Skatt -875 -396 -1 549 -911
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 37 274 36 064 182 181 2 377
Årets resultat -10 145 -5 703 156 354 -15 422
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 191 443 -10 076
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 2 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 7 030 6 016 5 837 0
Externa räntekostnader 1 0 0 5 916
Övriga finansiella kostnader 15 5 30 118 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 37 274 36 064 182 181 2 377
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -48 294 -42 163 -27 376 -18 710
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 191 443 -10 076
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 25 031 20 934 17 392 10 185
Summa finansiella anläggningstillgångar 769 733 764 723 689 181 1 105 660
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 769 733 764 723 689 181 1 105 660

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 750 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 784 943 784 893 884 299 715 745
Övriga kortfristiga fordringar 17 981 17 388 13 904 10 641
Summa kortfristiga fordringar 802 924 802 281 898 953 726 386
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 802 924 802 281 898 953 726 386
Summa tillgångar 1 572 660 1 567 000 1 588 130 1 832 050

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 434 674 440 377 284 023 299 445
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -10 145 -5 703 156 354 -15 422
Summa fritt eget kapital 424 529 434 674 440 377 284 023
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 425 529 435 674 441 377 285 023
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 23 468 19 705 15 763 9 376
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 287 812 287 812 287 812 287 812
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 287 812 287 812 287 812 287 812
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 144 1 204 883 1 159
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 824 630 809 848 830 815 1 238 040
Övriga kortfristiga skulder 10 074 12 761 11 484 10 637
Summa kortfristiga skulder 835 848 823 813 843 182 1 249 840
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 572 660 1 567 000 1 588 130 1 832 050

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 32 35 31 28
Löner till styrelse & VD 2 940 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 1 213 0 0 0
Löner till övriga anställda 18 059 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 700 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 19 917 0 0 0
Summa säkerheter 19 917 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 96,06 % 97,39 % 106,61 % 58,12 %
Soliditet (%) 27,06 % 27,80 % 27,79 % 15,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,76 % 8,28 % 41,28 % 0,83 %
Riskbuffert (%) 2,19 % 2,14 % 10,56 % 0,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,43 % 26,01 % 145,62 % -4,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 656 0 0 0