Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Industri Finland AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 0 0 0
Personalkostnader 11 26 16 17
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -12 -26 -16 -17
Rörelseresultat -12 -26 -16 -17
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -4 922 -1 398 853 -14
Skatt -2 -5 14 -4
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 922 -1 398 853 -14
Årets resultat -4 918 -1 392 -29 -14
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 377 1 482 1 456 1 362
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 4 180 3 866 3 305 3 163
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 7 906 3 677 6 084 3 039
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 922 -1 398 853 -14
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 2 1 -868 -4
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 66 643 65 632 62 913
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 162 1 160 1 154 1 169
Summa finansiella anläggningstillgångar 124 094 190 735 189 612 186 908
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 124 094 190 735 189 612 186 908

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 60 811 1 2 435 4 289
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 60 811 1 2 435 4 289
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 60 811 1 2 435 4 289
Summa tillgångar 184 905 190 736 192 047 191 197

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 32 009 33 401 33 430 33 444
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 918 -1 392 -29 -14
Summa fritt eget kapital 27 091 32 009 33 401 33 430
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 28 091 33 009 34 401 34 430
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 273 1 262 1 236 1 221
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 155 541 155 541 155 541 155 541
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 155 541 155 541 155 541 155 541
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 924 869 5
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 924 869 5
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 184 905 190 736 192 047 191 197

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 900 900 900 900
Summa säkerheter 900 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,11 % 280,21 % 85 780,00 %
Soliditet (%) 15,19 % 17,31 % 17,91 % 18,01 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,52 % -4,24 % 2,48 % -0,04 %
Riskbuffert (%) -3,90 % -1,60 % -0,67 % -0,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0