Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Fastighetsutveckling Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 42 068 47 669 25 865 55 192
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 266 0
Total omsättning 42 068 47 669 27 131 55 192
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 48 495 45 181 28 223 61 520
Personalkostnader 11 702 9 415 8 762 7 306
Avskrivningar 0 0 13 26
Summa rörelsekostnader -60 197 -54 596 -36 998 -68 852
Rörelseresultat -18 129 -6 927 -9 868 -13 659
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 316 337 13 378 110 878 -33 110
Skatt -20 -42 288 -54
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 316 337 13 378 110 878 -33 110
Årets resultat 306 773 20 075 105 769 -38 255
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 105 079 -67 009
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 31 090 27 187 20 841 23 200
Räntekostnader till koncernföretag 3 542 6 960 5 208 4 603
Externa räntekostnader 1 1 0 21
Övriga finansiella kostnader 88 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 316 337 13 378 110 878 -33 110
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -9 584 6 655 -4 820 -5 198
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 3 602
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 3 602
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 105 079 -67 009
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 587 590 420 989 426 706
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 765 556 71 757 71 626 64 018
Summa finansiella anläggningstillgångar 836 270 730 326 563 594 566 801
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 836 270 730 326 563 594 570 403

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 54 415 56 882 49 659 0
Övrigt varulager 0 0 4 510 30 604
Summa varulager 54 415 56 882 54 169 30 604
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 086 1 611 2 659 15 166
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 002 13 040 55 739 73 388
Övriga kortfristiga fordringar 17 123 40 762 10 902 42 671
Summa kortfristiga fordringar 24 211 55 413 69 300 131 225
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 78 626 112 295 123 469 161 828
Summa tillgångar 914 896 842 621 687 063 732 231

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 462 998 430 661 324 892 363 125
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 306 773 20 075 105 769 -38 255
Summa fritt eget kapital 769 771 450 736 430 661 324 870
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 769 871 450 836 430 761 324 970
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 683 4 780 4 549 4 725
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 998 2 502 2 460 1 928
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 132 811 380 666 246 555 394 707
Övriga kortfristiga skulder 6 533 3 837 2 738 5 902
Summa kortfristiga skulder 140 342 387 005 251 753 402 537
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 914 896 842 621 687 063 732 231

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 10 10 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 965
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 348
Löner till övriga anställda 8 190 7 089 7 140 6 376
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 651 4 517 4 208 4 548
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 801 3 906 3 816 3 921
Summa säkerheter 3 801 3 906 3 816 3 921
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 17,25 % 14,32 % 27,53 % 32,60 %
Soliditet (%) 84,15 % 53,50 % 62,70 % 44,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,09 % 2,97 % 25,74 % -10,19 %
Riskbuffert (%) 32,39 % 0,62 % 14,83 % -5,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 743,33 % 13,46 % 408,54 % -68,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 819 709 649 667