Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Fastighetsutveckling Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 47 669 25 865 55 192 35 577
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 266 0 0
Total omsättning 47 669 27 131 55 192 35 577
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 45 181 28 223 61 520 61 483
Personalkostnader 9 415 8 762 7 306 10 650
Avskrivningar 0 13 26 112
Summa rörelsekostnader -54 596 -36 998 -68 852 -72 245
Rörelseresultat -6 927 -9 868 -13 659 -36 669
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 13 378 110 878 -33 110 -28 156
Skatt -42 288 -54 -369
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 378 110 878 -33 110 -28 243
Årets resultat 20 075 105 769 -38 255 -10 738
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 105 079 -67 009 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 27 187 20 841 23 200 27 364
Räntekostnader till koncernföretag 6 960 5 208 4 603 10 322
Externa räntekostnader 1 0 21 100
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 8 516
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 378 110 878 -33 110 -28 243
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 6 655 -4 820 -5 198 17 050
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 87
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 3 602 3 627
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 3 602 3 627
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 105 079 -67 009 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 587 590 420 989 426 706 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 71 757 71 626 64 018 642 790
Summa finansiella anläggningstillgångar 730 326 563 594 566 801 719 046
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 730 326 563 594 570 403 722 673

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 56 882 49 659 0 0
Övrigt varulager 0 4 510 30 604 47 513
Summa varulager 56 882 54 169 30 604 47 513
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 611 2 659 15 166 491
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 040 55 739 73 388 297 935
Övriga kortfristiga fordringar 40 762 10 902 42 671 8 701
Summa kortfristiga fordringar 55 413 69 300 131 225 307 127
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 112 295 123 469 161 828 354 640
Summa tillgångar 842 621 687 063 732 231 1 077 310

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 430 661 324 892 363 125 373 863
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 075 105 769 -38 255 -10 738
Summa fritt eget kapital 450 736 430 661 324 870 363 125
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 450 836 430 761 324 970 363 225
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 780 4 549 4 725 4 521
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 502 2 460 1 928 3 889
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 380 666 246 555 394 707 698 321
Övriga kortfristiga skulder 3 837 2 738 5 902 7 357
Summa kortfristiga skulder 387 005 251 753 402 537 709 567
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 842 621 687 063 732 231 1 077 310

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 10 11 11 10
Löner till styrelse & VD 0 0 965 2 090
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 348 369
Löner till övriga anställda 7 089 7 140 6 376 7 043
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 517 4 208 4 548 7 809
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 950
Övriga säkerheter 3 906 3 816 3 921 3 842
Summa säkerheter 3 906 3 816 3 921 4 792
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 14,32 % 27,53 % 32,60 % 43,28 %
Soliditet (%) 53,50 % 62,70 % 44,38 % 33,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,97 % 25,74 % -10,19 % -7,78 %
Riskbuffert (%) 0,62 % 14,83 % -5,04 % -3,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,46 % 408,54 % -68,37 % -132,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 709 649 667 913