Nyckeltal för Peab Fastighet AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 149 30 136 28 518 18 099
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 29 149 30 136 28 518 18 099
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 950 13 142 6 142 1 228
Personalkostnader 11 277 16 974 23 372 13 114
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -26 227 -30 116 -29 514 -14 342
Rörelseresultat -3 809 -13 315 -13 756 -14 293
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -3 918 -13 533 -13 950 -14 349
Skatt -96 -148 -108 -170
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 918 -13 533 -13 950 -14 349
Årets resultat -634 -1 032 -1 019 -904
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 108 175 141 56
Externa räntekostnader 1 43 53 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 918 -13 533 -13 950 -14 349
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 3 189 12 353 12 822 13 275
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 126 1 702 1 070 170
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 126 1 702 1 070 170
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 126 1 702 1 070 170

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 59 449 726 375
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 609 15 302 13 842 14 184
Övriga kortfristiga fordringar 1 010 519 646 289
Summa kortfristiga fordringar 9 678 16 270 15 214 14 848
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 9 678 16 270 15 214 14 848
Summa tillgångar 11 804 17 972 16 284 15 018

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 213 6 5 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 421 1 237 1 020 910
Årets resultat -634 -1 032 -1 019 -904
Summa fritt eget kapital 0 211 6 6
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 100 311 106 106
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 068 1 635 985 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 794 847 758 737
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 227 10 134 8 317 8 213
Övriga kortfristiga skulder 3 615 5 045 6 118 5 963
Summa kortfristiga skulder 9 636 16 026 15 193 14 913
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 11 804 17 972 16 284 15 018

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 9 16 20 12
Löner till styrelse & VD 1 965 1 809 2 687 832
Varav tantiem till styrelse & VD 442 408 0 0
Löner till övriga anställda 5 352 6 649 10 858 7 399
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 960 6 259 8 332 4 319
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 603 1 276 791 0
Summa säkerheter 1 603 1 276 791 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 100,44 % 101,52 % 100,14 % 99,56 %
Soliditet (%) 0,85 % 1,73 % 0,65 % 0,71 %
Avkastning på eget kapital (%) -3 918,00 % -4 351,45 % -13 160,38 % -13 536,79 %
Riskbuffert (%) -33,40 % -75,45 % -85,75 % -95,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -13,82 % -45,63 % -49,60 % -79,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 813 529 677 686
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!