Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Försäkrings AB

Information 2011-12 2010-12 2009-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2011-12 2010-12 2009-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2011-12 2010-12 2009-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0
Rörelseresultat -1 -2 -1
Resultat 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat före skatt 479 1 030 1 521
Skatt 126 271 400
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 479 1 030 1 521
Årets resultat 353 759 1 121
Jämförelsestörande poster 2011-12 2010-12 2009-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 480 1 032 1 522
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2011-12 2010-12 2009-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 479 1 030 1 521
Bokslutsdispositioner 2011-12 2010-12 2009-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 935 4 907 30 532
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 144 790 144 762 170 387
2011-12 2010-12 2009-12
Summa anläggningstillgångar 144 790 144 762 170 387

Omsättningstillgångar

Varulager 2011-12 2010-12 2009-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2011-12 2010-12 2009-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 31 012 31 562 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 31 012 31 562 0
Kassa och bank 2011-12 2010-12 2009-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Summa omsättningstillgångar 31 012 31 562 0
Summa tillgångar 175 802 176 324 170 387

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2011-12 2010-12 2009-12
Aktiekapital 123 000 123 000 123 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 47 303 47 303 47 303
Summa bundet eget kapital 170 303 170 303 170 303
Fritt eget kapital 2011-12 2010-12 2009-12
Balanserat resultat -267 84 84
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 -758 -1 121
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 353 759 1 121
Summa fritt eget kapital 86 85 84
2011-12 2010-12 2009-12
Summa eget kapital 170 389 170 388 170 387
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2011-12 2010-12 2009-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 413 5 936 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 413 5 936 0
Kortfristiga skulder 2011-12 2010-12 2009-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Summa eget kapital och skulder 175 802 176 324 170 387

Noter

2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 96,92 % 96,63 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,28 % 0,60 % 0,89 %
Riskbuffert (%) 0,27 % 0,58 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0