Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Construction Syd AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 232 1 368 1 338 1 315
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 292 0 0 0
Total omsättning 524 1 368 1 338 1 315
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 68 252 190 265
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 38 226 226 226
Summa rörelsekostnader -106 -478 -416 -491
Rörelseresultat 197 280 262 112
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 164 210 262 112
Skatt 35 45 0 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 218 280 262 112
Årets resultat 129 165 1 -20
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 21 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 218 280 262 112
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -261 -112
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -54 -70 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 8 321 8 547 8 774
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 8 321 8 547 8 774
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 9 820
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 8 321 8 547 18 594

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 155 735 147 692 147 412 138 440
Övriga kortfristiga fordringar 51 10 10 28
Summa kortfristiga fordringar 155 786 147 702 147 422 138 468
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 155 786 147 702 147 422 138 468
Summa tillgångar 155 786 156 023 155 970 157 062

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 060 1 060 1 060 1 060
Summa bundet eget kapital 41 060 41 060 41 060 41 060
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 114 380 114 214 114 214 100 378
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 129 165 1 -20
Summa fritt eget kapital 114 509 114 379 114 215 100 358
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 155 569 155 439 155 275 141 418
Summa obeskattade reserver 124 70 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 14 940
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 14 940
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 24 261 260
Övriga kortfristiga skulder 93 490 434 444
Summa kortfristiga skulder 93 514 695 704
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 155 786 156 023 155 970 157 062

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 23 000
Summa säkerheter 0 0 0 23 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 167 511,83 % 28 735,80 % 21 211,80 % 19 668,75 %
Soliditet (%) 99,92 % 99,66 % 99,55 % 90,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,14 % 0,18 % 0,17 % 0,08 %
Riskbuffert (%) 0,14 % 0,18 % 0,17 % 0,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 93,97 % 20,47 % 19,58 % 8,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0