Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Construction Syd AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 368 1 338 1 315 1 301
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 796
Total omsättning 1 368 1 338 1 315 2 097
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 252 190 265 2 984
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 226 226 226 226
Summa rörelsekostnader -478 -416 -491 -3 210
Rörelseresultat 280 262 112 -1 852
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 210 262 112 -1 851
Skatt 45 0 20 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 280 262 112 -1 851
Årets resultat 165 1 -20 2
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 280 262 112 -1 851
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -261 -112 1 852
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -70 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 8 321 8 547 8 774 9 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 321 8 547 8 774 9 000
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 9 820 9 820
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 8 321 8 547 18 594 18 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 147 692 147 412 138 440 138 619
Övriga kortfristiga fordringar 10 10 28 12
Summa kortfristiga fordringar 147 702 147 422 138 468 138 631
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 147 702 147 422 138 468 138 631
Summa tillgångar 156 023 155 970 157 062 157 451

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 060 1 060 1 060 1 060
Summa bundet eget kapital 41 060 41 060 41 060 41 060
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 114 214 114 214 100 378 100 376
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 165 1 -20 2
Summa fritt eget kapital 114 379 114 215 100 358 100 378
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 155 439 155 275 141 418 141 438
Summa obeskattade reserver 70 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 14 940 14 940
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 14 940 14 940
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 261 260 658
Övriga kortfristiga skulder 490 434 444 415
Summa kortfristiga skulder 514 695 704 1 073
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 156 023 155 970 157 062 157 451

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 23 000 0
Summa säkerheter 0 0 23 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 28 735,80 % 21 211,80 % 19 668,75 % 12 919,94 %
Soliditet (%) 99,66 % 99,55 % 90,04 % 89,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,18 % 0,17 % 0,08 % -1,31 %
Riskbuffert (%) 0,18 % 0,17 % 0,07 % -1,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,47 % 19,58 % 8,52 % -142,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0