Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Peab Byggservice AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 662 220 2 410 600 1 908 820 1 764 210
Övriga rörelseintäkter 3 1 718 240 0
Total omsättning 2 662 223 2 412 318 1 909 060 1 764 210
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 20 20 36 90
Kostnad sålda varor 2 419 040 2 185 010 1 728 850 1 615 240
Rörelseresultat 66 350 74 410 55 566 36 030
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 66 876 74 581 55 844 36 439
Skatt 1 117 614 -827 -276
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 66 830 74 669 55 852 36 440
Årets resultat 598 -1 752 -4 274 323
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 508 354 391 516
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 19
Externa räntekostnader 27 26 97 51
Övriga finansiella kostnader 1 69 8 46
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 66 830 74 669 55 852 36 440
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -65 161 -75 719 -60 945 -36 392
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 46 -88 -8 -1
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 370 440 105 44
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 519 789 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 889 1 229 105 44
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 976 2 257 1 503 623
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 976 2 257 1 503 623
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 4 865 3 486 1 608 667

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 350 139 386 126 320 367 258 534
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 65 988 121 634 131 444 110 668
Övriga kortfristiga fordringar 109 126 112 942 90 073 70 930
Summa kortfristiga fordringar 525 253 620 702 541 884 440 132
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 525 253 620 702 541 884 440 132
Summa tillgångar 530 118 624 188 543 492 440 799

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 5 060 5 060 5 060 5 060
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 914 2 914 2 914 2 914
Summa bundet eget kapital 7 974 7 974 7 974 7 974
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 14 297 16 049 15 323 15 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 5 000 0
Årets resultat 598 -1 752 -4 274 323
Summa fritt eget kapital 14 895 14 297 16 049 15 323
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 22 869 22 271 24 023 23 297
Summa obeskattade reserver 61 108 20 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 322 2 701 3 390 2 308
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 177 949 239 871 193 505 154 466
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 87 945 107 967 89 126 58 014
Övriga kortfristiga skulder 235 972 251 270 233 428 202 702
Summa kortfristiga skulder 501 866 599 108 516 059 415 182
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 530 118 624 188 543 492 440 799

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 961 929 829 799
Löner till styrelse & VD 1 850 1 812 1 433 1 369
Varav tantiem till styrelse & VD 337 398 0 0
Löner till övriga anställda 434 414 391 075 338 343 321 370
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 178 341 162 756 136 172 148 844
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 227 1 045 330 277
Summa säkerheter 2 227 1 045 330 277
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 104,66 % 103,60 % 105,00 % 106,01 %
Soliditet (%) 4,32 % 3,58 % 4,42 % 5,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 291,66 % 334,08 % 232,35 % 156,36 %
Riskbuffert (%) 12,61 % 11,96 % 10,28 % 8,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,51 % 3,09 % 2,92 % 2,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 454 423 410 404