Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 170 951 231 644 281 663 275 823
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 134 0 0
Total omsättning 170 951 231 778 281 663 275 823
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 124 738 165 324 206 831 114 472
Personalkostnader 9 329 10 995 14 522 30 805
Avskrivningar 3 548 4 199 6 475 6 654
Summa rörelsekostnader -137 615 -180 518 -227 828 -151 931
Rörelseresultat 33 325 51 250 53 825 123 901
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -29 664 -341 446 -779 715 260 076
Skatt 3 558 4 499 16 859 -6 240
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -24 286 -341 446 -779 715 260 076
Årets resultat -33 222 -367 428 -744 155 274 728
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -30 605 -367 583 -815 409 137 993
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 2 706
Externa ränteintäkter 62 93 4 665 1 301
Räntekostnader till koncernföretag 24 968 22 103 21 824 2 336
Externa räntekostnader 0 0 972 431
Övriga finansiella kostnader 2 100 3 103 0 3 060
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -24 286 -341 446 -779 715 260 076
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -21 493 52 408 8 412
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 378 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 5 503 8 471 12 226 13 317
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 1 543
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 503 8 471 12 226 14 860
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 683 0
Inventarier 31 176 0 1 112
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 31 176 683 1 112
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -30 605 -367 583 -815 409 137 993
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 122 431 114 074 112 781 110 412
Summa finansiella anläggningstillgångar 932 472 986 535 1 409 680 2 000 630
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 937 995 995 182 1 422 600 2 016 610

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 396 12 132 6 071 5 637
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 28 185 19 941 70 985 166 411
Övriga kortfristiga fordringar 22 920 22 403 31 950 36 408
Summa kortfristiga fordringar 55 501 54 477 109 006 208 455
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 55 501 54 477 109 006 208 455
Summa tillgångar 993 496 1 049 660 1 531 600 2 225 060

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 41 062 41 062 41 062 34 218
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 579 210
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 41 062 41 062 41 062 613 428
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -18 069 349 369 1 093 520 315 902
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 58 956 0 0 0
Årets resultat -33 222 -367 428 -744 155 274 728
Summa fritt eget kapital 7 665 -18 059 349 365 590 630
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 48 726 23 003 390 431 1 204 060
Summa obeskattade reserver 5 378 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 968 3 134 3 630 3 499
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 871 923 972 448 1 085 120 945 509
Övriga långfristiga skulder 0 83 352 474
Summa långfristiga skulder 871 923 972 531 1 085 470 945 983
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 901 6 920 8 016 2 577
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 37 080 32 912 33 625 44 535
Övriga kortfristiga skulder 13 518 11 171 10 436 24 401
Summa kortfristiga skulder 64 500 51 002 52 078 71 514
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 993 496 1 049 660 1 531 600 2 225 060

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 10 12 31 31
Löner till styrelse & VD 0 0 0 3 146
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 78
Löner till övriga anställda 6 102 7 550 6 982 9 145
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 268 4 644 4 292 18 514
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 810 206 872 761 1 297 410 1 903 540
Summa säkerheter 810 206 872 761 1 297 410 1 903 540
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 49 088 51 178 48 033 40 605
Summa ansvarsförbindelser 49 088 51 178 48 033 40 605
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 258 576
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 86,05 % 106,81 % 209,31 % 291,49 %
Soliditet (%) 5,30 % 2,19 % 25,49 % 54,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -46,09 % -1 484,35 % -199,71 % 21,60 %
Riskbuffert (%) -2,61 % -32,59 % -51,42 % 11,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -30,04 % -158,28 % -284,92 % 92,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 610 629 225 396
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!