Nyckeltal för PaltComa AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 242 217 785 160
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 36 42
Total omsättning 242 217 821 202
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 49 27 0 0
Handelsvaror 1 0 104 19
Övriga externa kostnader 95 102 155 123
Personalkostnader 5 3 2 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -150 -132 -261 -142
Rörelseresultat 93 84 560 61
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 601 85 1 059 1 061
Skatt 21 18 113 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 601 85 1 059 1 061
Årets resultat 1 580 67 946 1 061
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 0 500 1 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 601 85 1 059 1 061
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 0 500 1 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 51 51 51 51
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 51 51 51 51

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 23 0 0 0
Summa varulager 23 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 500 0 1 500 1 000
Övriga kortfristiga fordringar 23 46 37 22
Summa kortfristiga fordringar 1 523 46 1 537 1 022
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 944 7 032 5 472 4 979
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 489 7 078 7 010 6 001
Summa tillgångar 8 540 7 129 7 061 6 052

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 690 6 823 5 902 4 841
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 580 67 946 1 061
Summa fritt eget kapital 8 270 6 890 6 848 5 902
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 370 6 990 6 948 6 002
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 5 0 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 170 134 113 48
Summa kortfristiga skulder 170 139 113 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 540 7 129 7 061 6 052

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 4 980,59 % 5 092,09 % 6 202,65 % 12 002,00 %
Soliditet (%) 98,01 % 98,05 % 98,40 % 99,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,13 % 1,22 % 15,24 % 17,68 %
Riskbuffert (%) 17,59 % 1,19 % 13,26 % 17,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 660,74 % 39,17 % 134,65 % 663,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!