Nyckeltal för Padler AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 490 10 380 3 034 1 134
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 1 0 0
Total omsättning 8 492 10 381 3 034 1 134
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 119 90
Råvaror och förnödenheter 39 456 2 337 933
Handelsvaror 5 597 7 577 0 0
Övriga externa kostnader 2 106 1 190 574 310
Personalkostnader 558 98 1 2
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -8 300 -9 321 -3 031 -1 335
Rörelseresultat 148 1 045 238 -21
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 92 779 177 -22
Skatt 20 168 38 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 125 1 041 236 -22
Årets resultat 72 610 139 -22
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 23 4 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 125 1 041 236 -22
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -33 -262 -59 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 122 1 156 377 258
Summa varulager 2 122 1 156 377 258
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 250 418 79 56
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 162 158 30 7
Summa kortfristiga fordringar 412 576 109 63
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 823 343 70
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 537 2 555 830 391
Summa tillgångar 2 537 2 555 830 391

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 60 60 60 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 60 60 60 60
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 715 109 -30 -13
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -5 0 5
Årets resultat 72 610 139 -22
Summa fritt eget kapital 787 714 109 -30
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 847 774 169 30
Summa obeskattade reserver 354 321 59 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 200 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 210 210 210 210
Summa långfristiga skulder 410 210 210 210
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 187 0 0 0
Leverantörsskulder 170 584 199 108
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 570 665 193 43
Summa kortfristiga skulder 927 1 249 392 151
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 537 2 555 830 391

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 750 300 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 750 300 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 900 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 900 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 44,88 % 112,01 % 115,31 % 88,08 %
Soliditet (%) 43,67 % 39,55 % 25,60 % 7,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,28 % 103,01 % 111,07 % -73,33 %
Riskbuffert (%) 4,23 % 40,64 % 28,35 % -5,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,20 % 9,99 % 7,71 % -1,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!