Nyckeltal för PacsOn Papperspartner AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 94 628 107 624 109 114 88 034
Övriga rörelseintäkter 25 10 797 0 38
Total omsättning 94 653 118 421 109 114 88 072
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 75 491 83 360 82 167 67 291
Rörelseresultat -9 16 988 9 319 3 199
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 735 16 521 10 027 3 841
Skatt 192 962 437 433
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 29 16 986 9 422 3 170
Årets resultat 543 3 559 1 590 1 408
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 103 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 44 8 20 19
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 5
Externa räntekostnader 1 1 12 33
Övriga finansiella kostnader 5 9 8 10
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 29 16 986 9 422 3 170
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -12 000 -8 000 -2 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 706 -465 605 671
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 657 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 622 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 657 622 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 767 195 745 896
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 64 165
Summa materiella anläggningstillgångar 3 767 195 809 1 061
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 103 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 424 817 809 1 111

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 608 11 926 19 231 14 706
Summa varulager 13 608 11 926 19 231 14 706
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 298 10 458 12 946 8 511
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 652 16 958 3 717 2 124
Övriga kortfristiga fordringar 3 360 3 267 4 273 4 338
Summa kortfristiga fordringar 17 310 30 683 20 936 14 973
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 87 91 63 23
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 31 005 42 700 40 230 29 702
Summa tillgångar 35 429 43 517 41 039 30 813

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 15 692 12 133 10 543 9 135
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 543 3 559 1 590 1 408
Summa fritt eget kapital 16 235 15 692 12 133 10 543
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 16 355 15 812 12 253 10 663
Summa obeskattade reserver 5 535 6 241 5 776 6 381
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 801
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 801
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 269
Leverantörsskulder 8 803 6 064 11 136 7 084
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 247 12 094 8 064 2 040
Övriga kortfristiga skulder 4 489 3 306 3 810 3 575
Summa kortfristiga skulder 13 539 21 464 23 010 12 968
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 35 429 43 517 41 039 30 813

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 22 23 23
Löner till styrelse & VD 1 197 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 197 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 569 9 026 9 196 9 073
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 947 3 928 3 663 4 225
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 9 950 0 0 9 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 9 950 0 0 9 950
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 128,50 % 143,37 % 91,26 % 115,64 %
Soliditet (%) 57,68 % 46,90 % 40,23 % 49,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,14 % 83,22 % 57,07 % 20,63 %
Riskbuffert (%) 0,06 % 39,01 % 22,93 % 10,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,02 % 15,77 % 8,62 % 3,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 438 410 400 394
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!