Nyckeltal för PacsOn Mälardalen AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 157 634 127 574 110 671 126 298
Övriga rörelseintäkter 191 340 255 167
Total omsättning 157 825 127 914 110 926 126 465
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 111 540 91 667 82 441 97 999
Rörelseresultat 15 595 12 670 4 564 3 661
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 15 968 11 780 4 982 3 908
Skatt 145 805 228 228
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 579 12 675 4 533 3 570
Årets resultat 323 2 975 754 679
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 55 7 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 69 2 30 92
Externa räntekostnader 2 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 579 12 675 4 533 3 570
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -15 500 -8 000 -4 000 -3 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 389 -895 449 338
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 46 156
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 12 57 271
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 12 103 427
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 871 2 279 2 972 3 879
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 871 2 279 2 972 3 879
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 871 2 291 3 075 4 306

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 21 499 17 146 16 655 17 208
Summa varulager 21 499 17 146 16 655 17 208
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 18 874 15 767 12 206 12 701
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 207 4 864 21 20
Övriga kortfristiga fordringar 5 305 4 831 4 976 5 424
Summa kortfristiga fordringar 24 386 25 462 17 203 18 145
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 45 885 42 608 33 858 35 353
Summa tillgångar 47 756 44 899 36 933 39 659

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 8 494 17 219 16 465 15 786
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 323 2 975 754 679
Summa fritt eget kapital 8 817 20 194 17 219 16 465
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 9 117 20 494 17 519 16 765
Summa obeskattade reserver 2 953 3 342 2 447 2 896
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 14 791 10 303 8 859 8 056
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 16 730 8 260 5 490 8 711
Övriga kortfristiga skulder 4 165 2 500 2 618 3 231
Summa kortfristiga skulder 35 686 21 063 16 967 19 998
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 47 756 44 899 36 933 39 659

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 22 19 22 24
Löner till styrelse & VD 1 581 1 496 1 967 1 646
Varav tantiem till styrelse & VD 246 200 100 0
Löner till övriga anställda 9 923 8 072 8 678 9 675
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 351 4 484 4 670 5 688
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 4 000 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 68,33 % 120,88 % 101,39 % 90,73 %
Soliditet (%) 23,65 % 51,13 % 52,32 % 47,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 137,95 % 55,21 % 23,46 % 18,89 %
Riskbuffert (%) 32,58 % 28,23 % 12,18 % 8,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,84 % 9,93 % 4,07 % 2,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 523 504 484 472
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!