Nyckeltal för PacsOn Östgöta Papper AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 184 252 152 858 136 365 136 791
Övriga rörelseintäkter 4 11 27 0
Total omsättning 184 256 152 869 136 392 136 791
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 139 505 115 827 103 710 105 600
Rörelseresultat 22 982 18 212 14 147 12 450
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 22 983 16 625 14 202 13 694
Skatt 261 1 380 269 392
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 989 18 197 14 137 12 437
Årets resultat 722 5 245 933 1 302
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 28 0 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 20 12 9 0
Externa räntekostnader 1 3 0 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 989 18 197 14 137 12 437
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -22 000 -10 000 -13 000 -12 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -6 -1 572 65 1 257
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 17 117
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 17 117
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 434 542 273 456
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 434 542 273 456
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 434 542 290 573

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 21 714 18 744 15 067 16 864
Summa varulager 21 714 18 744 15 067 16 864
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 22 457 21 075 16 957 16 041
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 039 5 096 6 038 1 508
Övriga kortfristiga fordringar 3 485 4 068 3 626 4 206
Summa kortfristiga fordringar 35 981 30 239 26 621 21 755
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 57 695 48 983 41 688 38 619
Summa tillgångar 58 129 49 525 41 978 39 192

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 10 453 14 308 13 376 12 074
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 722 5 245 933 1 302
Summa fritt eget kapital 11 175 19 553 14 309 13 376
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 11 295 19 673 14 429 13 496
Summa obeskattade reserver 2 355 2 349 777 842
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 423 13 222 9 206 9 897
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 22 472 10 179 13 334 12 383
Övriga kortfristiga skulder 5 584 4 102 4 232 2 574
Summa kortfristiga skulder 44 479 27 503 26 772 24 854
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 58 129 49 525 41 978 39 192

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 17 18 18 19
Löner till styrelse & VD 1 496 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 246 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 460 8 199 8 073 8 418
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 995 3 812 3 507 3 936
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 650 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 650 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 000 9 100 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 80,89 % 109,95 % 99,44 % 87,53 %
Soliditet (%) 22,42 % 43,22 % 35,74 % 36,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 176,42 % 85,02 % 94,24 % 88,10 %
Riskbuffert (%) 39,54 % 36,72 % 33,67 % 31,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,47 % 11,89 % 10,36 % 9,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 527 456 449 443
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!