Nyckeltal för PDL Courts i Norden AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 656 13 190 10 258 3 319
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 125 36 6 0
Total omsättning 29 781 13 226 10 264 3 319
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 21 125 9 566 6 496 1 828
Övriga externa kostnader 1 607 508 1 132 8
Personalkostnader 1 390 863 678 168
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -24 122 -10 937 -8 306 -2 004
Rörelseresultat 5 511 2 224 1 496 1 316
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 4 070 2 227 1 264 988
Skatt 873 26 150 217
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 429 2 267 1 491 1 316
Årets resultat 3 197 51 515 770
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 86 121 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 168 78 4 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 429 2 267 1 491 1 316
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -2 150 -600 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 359 -40 -227 -328
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 704 3 221 3 770 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 704 3 221 3 770 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 704 3 221 3 770 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 234 593 558 335
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 696 7 006 14 0
Övriga kortfristiga fordringar 233 179 289 0
Summa kortfristiga fordringar 10 163 7 778 861 335
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 195 2 153 65 3 039
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 14 357 9 930 926 3 374
Summa tillgångar 20 062 13 151 4 696 3 374

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 336 1 285 770 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 197 51 515 770
Summa fritt eget kapital 4 533 1 336 1 285 770
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 4 583 1 386 1 335 820
Summa obeskattade reserver 1 954 595 555 328
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 929 4 201 925 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 929 4 201 925 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 318 1 521 66 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 1 175
Övriga kortfristiga skulder 7 278 5 449 1 815 1 039
Summa kortfristiga skulder 7 596 6 970 1 881 2 226
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 20 062 13 151 4 696 3 374

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 000 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 189,02 % 142,48 % 49,23 % 151,57 %
Soliditet (%) 30,02 % 13,87 % 37,14 % 31,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 90,14 % 124,25 % 85,49 % 123,95 %
Riskbuffert (%) 26,70 % 17,14 % 31,70 % 39,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,74 % 16,60 % 14,50 % 39,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!