Nyckeltal för PDL Center Lund AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 328 4 794 4 779 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 290 374 0
Total omsättning 6 542 5 084 5 153 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 540 533 569 0
Övriga externa kostnader 2 418 1 906 2 343 11
Personalkostnader 1 441 1 521 1 588 0
Avskrivningar 264 261 374 0
Summa rörelsekostnader -4 663 -4 221 -4 874 -11
Rörelseresultat 1 879 862 275 -11
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat före skatt 1 386 831 173 -11
Skatt 306 15 50 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 873 854 248 -11
Årets resultat 1 080 17 123 -11
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 8 27 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 873 854 248 -11
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Koncernbidrag 0 -800 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -487 -23 -75 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 360 549 766 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 77 121 165 0
Summa materiella anläggningstillgångar 437 670 931 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 996 0 700 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 996 0 700 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa anläggningstillgångar 1 433 670 1 631 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 116 164 151 0
Summa varulager 116 164 151 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kundfordringar 24 295 23 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 20 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 771 518 610 0
Summa kortfristiga fordringar 815 813 633 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 289 303 105 39
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 220 1 280 888 39
Summa tillgångar 2 653 1 951 2 520 39

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserat resultat 129 112 -11 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 080 17 123 -11
Summa fritt eget kapital 1 209 129 112 -11
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital 1 259 179 162 39
Summa obeskattade reserver 585 98 75 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 800 1 807 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 800 1 807 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 98 71 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 57 419 79 0
Övriga kortfristiga skulder 706 357 325 0
Summa kortfristiga skulder 809 874 475 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital och skulder 2 653 1 951 2 520 39

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Antal anställda 3 3 3 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kassalikviditet (%) 136,46 % 127,69 % 155,37 % 0,00 %
Soliditet (%) 63,71 % 12,88 % 8,62 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 110,82 % 339,93 % 114,14 % -28,21 %
Riskbuffert (%) 69,87 % 43,71 % 9,74 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,42 % 17,65 % 4,62 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!