Nyckeltal för PDL Center Luleå AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 662 10 472 5 565 4 562
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 0 0 0
Total omsättning 9 674 10 472 5 565 4 562
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 532 1 319 969 686
Övriga externa kostnader 6 543 3 952 3 273 3 082
Personalkostnader 1 574 1 379 707 546
Avskrivningar 173 35 35 35
Summa rörelsekostnader -9 822 -6 685 -4 984 -4 349
Rörelseresultat -151 3 779 580 213
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -237 4 012 414 130
Skatt 0 870 93 29
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -154 3 729 531 164
Årets resultat -236 3 142 321 101
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 50 49 49
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -154 3 729 531 164
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -83 283 -117 -34
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 4 467 0 0 0
Inventarier 0 0 17 33
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 964 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 824 281 299 319
Summa materiella anläggningstillgångar 6 255 281 316 352
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 255 281 316 352

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 219 372 125 107
Summa varulager 219 372 125 107
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 67 1 054 595 623
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 528 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 275 715 492 418
Summa kortfristiga fordringar 4 870 1 769 1 087 1 041
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 569 4 163 1 075 688
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 658 6 304 2 287 1 835
Summa tillgångar 11 913 6 585 2 603 2 187

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 185 693 372 271
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -236 3 142 321 101
Summa fritt eget kapital 2 949 3 835 693 372
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 049 3 935 793 472
Summa obeskattade reserver 83 0 283 166
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 077 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 614 617 663
Summa långfristiga skulder 4 077 614 617 663
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 263 769 657 581
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 666 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 776 1 266 253 305
Summa kortfristiga skulder 4 705 2 035 910 886
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 11 913 6 585 2 603 2 187

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 115,60 % 291,50 % 237,58 % 195,15 %
Soliditet (%) 26,11 % 59,76 % 38,48 % 27,18 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,95 % 94,76 % 53,02 % 27,59 %
Riskbuffert (%) -1,30 % 55,50 % 19,22 % 6,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,62 % 35,13 % 8,66 % 2,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!