Nyckeltal för PDL Center Linköping AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 111 11 239 5 791 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 102 95 126 0
Total omsättning 18 213 11 334 5 917 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 030 784 508 0
Övriga externa kostnader 3 973 3 331 2 846 0
Personalkostnader 2 436 1 728 1 281 0
Avskrivningar 901 777 801 0
Summa rörelsekostnader -8 340 -6 620 -5 436 0
Rörelseresultat 9 874 4 714 480 0
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat före skatt 7 345 3 201 217 0
Skatt 1 600 714 72 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 839 4 630 325 0
Årets resultat 5 745 2 488 145 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 34 83 155 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 839 4 630 325 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 494 -1 429 -108 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 693 2 325 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 400 565 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 093 2 890 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 516 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa anläggningstillgångar 13 609 2 890 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 152 186 0 0
Summa varulager 152 186 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kundfordringar 120 285 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 683 1 363 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 803 1 648 0 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 081 1 559 0 50
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa omsättningstillgångar 5 037 3 392 0 50
Summa tillgångar 18 646 6 282 0 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Aktiekapital 50 50 0 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 0 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserat resultat 233 145 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 4 500 0 0 0
Årets resultat 5 745 2 488 0 0
Summa fritt eget kapital 10 478 2 633 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital 10 528 2 683 0 50
Summa obeskattade reserver 4 031 1 537 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 662 872 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 190 13 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 235 1 177 0 0
Summa kortfristiga skulder 4 087 2 062 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital och skulder 18 646 6 282 0 50

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Antal anställda 5 3 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 4 500 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 500 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 400 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kassalikviditet (%) 119,50 % 155,53 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 72,40 % 60,74 % 0,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 72,89 % 121,34 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 52,29 % 71,66 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 54,14 % 40,46 % 2,94 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!