Nyckeltal för PDL Center Hudiksvall AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 939 2 554 2 571 462
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 0 16 0
Total omsättning 3 944 2 554 2 587 462
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 436 399 350 92
Övriga externa kostnader 1 134 1 020 1 339 286
Personalkostnader 896 796 945 6
Avskrivningar 132 131 198 67
Summa rörelsekostnader -2 598 -2 346 -2 832 -451
Rörelseresultat 1 347 208 -245 11
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat före skatt 978 131 -288 11
Skatt 211 32 17 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 347 181 -262 11
Årets resultat 767 100 44 8
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 27 17 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 347 181 -262 11
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Koncernbidrag 0 0 350 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -369 -50 -26 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 593
Inventarier 132 264 395 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 132 264 395 593
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 807 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 807 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa anläggningstillgångar 939 264 395 593

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 108 91 96 0
Summa varulager 108 91 96 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kundfordringar 6 277 41 47
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 30 0
Övriga kortfristiga fordringar 300 160 412 305
Summa kortfristiga fordringar 306 437 483 352
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 674 375 273 138
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 088 903 852 490
Summa tillgångar 2 026 1 166 1 246 1 083

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Balanserat resultat 152 53 8 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 767 100 44 8
Summa fritt eget kapital 919 153 52 8
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital 969 203 102 58
Summa obeskattade reserver 445 76 26 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 892 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 892 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 80 143 97 903
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 13 419 19 0
Övriga kortfristiga skulder 519 326 109 121
Summa kortfristiga skulder 612 888 225 1 024
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Summa eget kapital och skulder 2 026 1 166 1 246 1 083

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 700 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06
Kassalikviditet (%) 160,13 % 91,44 % 336,00 % 47,85 %
Soliditet (%) 64,02 % 22,21 % 9,72 % 5,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 103,86 % 69,88 % -216,24 % 18,97 %
Riskbuffert (%) 65,87 % 14,87 % -21,18 % 1,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,02 % 6,03 % -10,85 % 2,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!