Nyckeltal för PDL Center Brämhult AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 921 3 077 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 0 0 0
Total omsättning 8 924 3 077 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 522 260 0 0
Övriga externa kostnader 3 572 955 17 0
Personalkostnader 1 335 281 0 0
Avskrivningar 559 117 0 0
Summa rörelsekostnader -5 988 -1 613 -17 0
Rörelseresultat 2 937 1 465 -17 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 338 244 -17 0
Skatt 3 51 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 778 1 375 -17 0
Årets resultat 1 193 -17 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 159 90 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 778 1 375 -17 0
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -2 333 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -440 -1 131 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 809 3 776 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 809 3 776 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 223 2 223 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 223 2 223 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 032 5 999 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 275 83 0 0
Summa varulager 275 83 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 25 25 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 550 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 067 1 994 1 0
Summa kortfristiga fordringar 3 642 2 019 1 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 491 45 50
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 918 2 593 45 50
Summa tillgångar 9 949 8 592 45 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 176 -17 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 193 -17 0
Summa fritt eget kapital 177 176 -17 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 227 226 33 50
Summa obeskattade reserver 1 571 1 131 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 354 6 379 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 354 6 379 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 005 524 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 333 35 7 0
Övriga kortfristiga skulder 458 297 5 0
Summa kortfristiga skulder 3 796 856 12 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 949 8 592 45 50

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 4 200 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 4 200 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 95,94 % 293,22 % 383,33 % 0,00 %
Soliditet (%) 13,92 % 12,33 % 73,33 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 200,60 % 129,77 % -51,52 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 27,66 % 15,86 % -37,78 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,36 % 41,76 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!