Nyckeltal för PDL Center Ängelholm AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 694 5 805 3 472 843
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 35 6 0 0
Total omsättning 8 729 5 811 3 472 843
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 106 109
Handelsvaror 347 501 0 0
Övriga externa kostnader 4 692 763 1 465 566
Personalkostnader 1 403 723 690 0
Avskrivningar 632 268 213 0
Summa rörelsekostnader -7 074 -2 255 -2 474 -675
Rörelseresultat 1 654 3 557 999 168
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 647 2 606 543 166
Skatt 0 544 117 37
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 647 3 537 972 166
Årets resultat -26 2 062 425 130
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 20 27 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 2
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 647 3 537 972 166
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 673 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -931 -429 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 545
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 381 1 058 1 326 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 472 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 301 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 682 2 530 1 326 545
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 412 1 412 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 412 1 412 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 094 3 942 1 326 545

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 118 13 0 0
Summa varulager 118 13 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 88 6 27 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 295 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 471 397 445 248
Summa kortfristiga fordringar 2 854 403 472 248
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 1 026 851 91
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 977 1 442 1 323 339
Summa tillgångar 8 071 5 384 2 649 884

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 66 66
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 66 66
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 859 797 356 226
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -26 2 062 425 130
Summa fritt eget kapital 2 833 2 859 781 356
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 883 2 909 847 422
Summa obeskattade reserver 1 361 1 361 429 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 45 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 45 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 676 197
Leverantörsskulder 1 172 337 35 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 673 6 0 0
Övriga kortfristiga skulder 982 726 661 265
Summa kortfristiga skulder 3 827 1 069 1 372 462
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 8 071 5 384 2 649 884

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 1 200 1 200 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 1 200 1 200 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 74,71 % 133,68 % 96,43 % 73,38 %
Soliditet (%) 48,15 % 72,66 % 43,91 % 47,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 42,38 % 90,41 % 83,56 % 39,34 %
Riskbuffert (%) 20,33 % 64,71 % 35,89 % 18,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,86 % 60,59 % 27,22 % 19,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!