Nyckeltal för Outstanding Mässor & Utställningar i Stockholm Aktiebolag

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 220 1 477 3 512 3 487
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 182 68 4 5
Total omsättning 402 1 545 3 516 3 492
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 60 838 2 254 2 064
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 242 263 367 315
Personalkostnader 454 462 676 316
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -756 -1 563 -3 297 -2 695
Rörelseresultat -354 -18 219 798
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 79 69 351 774
Skatt 20 17 78 178
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -354 -18 219 774
Årets resultat 59 51 273 596
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 23
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -354 -18 219 774
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 433 87 132 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 85 75 1 162 721
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 61 182 83 92
Summa kortfristiga fordringar 146 257 1 245 813
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 1 701 1 461 1 221 1 071
Summa kassa och bank 888 1 385 1 003 1 866
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 2 735 3 103 3 469 3 750
Summa tillgångar 2 735 3 103 3 469 3 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 2 093 2 041 1 942 1 516
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 59 51 273 596
Summa fritt eget kapital 2 152 2 092 2 215 2 112
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 2 272 2 212 2 335 2 232
Summa obeskattade reserver 0 433 520 652
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 45 10 43 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 419 447 571 841
Summa kortfristiga skulder 464 457 614 866
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 2 735 3 103 3 469 3 750

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 174 170
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 222,84 % 359,30 % 366,12 % 309,35 %
Soliditet (%) 83,07 % 81,57 % 78,36 % 72,33 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,58 % -0,71 % 8,06 % 28,53 %
Riskbuffert (%) -12,94 % -0,58 % 6,31 % 19,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -160,91 % -1,22 % 6,24 % 21,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!