Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Optimera Ekonomi Mälaröarna AB

Information 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 167 1 971 1 684 1 407
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 36 0 0 0
Total omsättning 2 203 1 971 1 684 1 407
Rörelsens kostnader 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 326 229 235 353
Personalkostnader 1 450 1 434 1 176 905
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 776 -1 663 -1 411 -1 258
Rörelseresultat 428 308 273 149
Resultat 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Resultat före skatt 321 230 200 109
Skatt 70 53 49 27
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 430 309 273 149
Årets resultat 251 178 151 82
Jämförelsestörande poster 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 430 309 273 149
Bokslutsdispositioner 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -109 -79 -73 -40
Balansräkning 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0
2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Summa anläggningstillgångar 12 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Kundfordringar 141 122 72 94
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 25 0 29 0
Summa kortfristiga fordringar 166 122 101 94
Kassa och bank 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 198 814 666 318
2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Summa omsättningstillgångar 1 365 936 767 412
Summa tillgångar 1 376 936 767 412

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Balanserat resultat 410 233 82 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 251 178 151 82
Summa fritt eget kapital 661 411 233 82
2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Summa eget kapital 711 461 283 132
Summa obeskattade reserver 301 192 113 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 24 14 41 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 340 269 330 231
Summa kortfristiga skulder 364 283 371 240
2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Summa eget kapital och skulder 1 376 936 767 412

Noter

2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 0 0 0
2020-07 2019-07 2018-07 2017-07
Kassalikviditet (%) 374,73 % 330,74 % 206,74 % 171,67 %
Soliditet (%) 67,79 % 64,37 % 47,76 % 39,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,10 % 51,29 % 74,53 % 92,27 %
Riskbuffert (%) 31,25 % 33,01 % 35,59 % 36,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,84 % 15,68 % 16,21 % 10,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0