Nyckeltal för OptiGroup Packaging AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 072 15 784 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 10 0 0
Total omsättning 25 072 15 794 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat -2 027 -134 -10 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 61 386 15 587 20 448 15 949
Skatt -7 292 41 0 103
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 61 386 15 587 20 448 15 949
Årets resultat 21 007 3 051 20 448 18 287
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 50 888 23 789 24 823 21 721
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 41 331 20 883 4 375 3 672
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 71 440 9 774 0 2 089
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 61 386 15 587 20 448 15 949
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -47 682 -12 484 0 2 441
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 50 888 23 789 24 823 21 721
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 119 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 696 990 1 647 610 248 865 248 390
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 696 990 1 647 610 248 865 248 390

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 205 7 881 11 739 2 472
Övriga kortfristiga fordringar 37 949 5 492 0 0
Summa kortfristiga fordringar 47 154 13 374 11 739 2 472
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 52 52 52
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 47 154 13 425 11 791 2 524
Summa tillgångar 1 744 150 1 661 050 260 656 250 913

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 52 52 52 52
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 52 52 52 52
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 89 551 86 499 66 041 47 764
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 21 007 3 051 20 448 18 287
Summa fritt eget kapital 110 558 89 550 86 489 66 051
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 110 609 89 602 86 541 66 103
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 198 070 1 228 810 165 490 161 683
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 4 810
Summa långfristiga skulder 1 198 070 1 228 810 165 490 166 493
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 427 470 259 591 3 692 0
Övriga kortfristiga skulder 8 006 83 045 4 923 18 328
Summa kortfristiga skulder 435 476 342 636 8 616 18 328
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 744 150 1 661 050 260 656 250 913

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 10,83 % 3,92 % 136,85 % 13,77 %
Soliditet (%) 6,34 % 5,39 % 33,20 % 26,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 55,50 % 17,40 % 23,63 % 24,13 %
Riskbuffert (%) 3,08 % 0,83 % 7,01 % 5,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -204,95 % -95,48 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!