Nyckeltal för Opal Städservice Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 025 6 410 5 457 5 232
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 247 223 193 72
Total omsättning 6 272 6 633 5 650 5 304
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 3 0 0
Övriga externa kostnader 1 143 948 848 801
Personalkostnader 4 890 5 295 4 321 4 101
Avskrivningar 2 2 2 2
Summa rörelsekostnader -6 035 -6 248 -5 171 -4 904
Rörelseresultat 237 386 479 399
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 228 379 357 304
Skatt 49 83 78 66
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 228 377 462 392
Årets resultat 179 295 279 238
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 9 7 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 10 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 228 377 462 392
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 2 -105 -88
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 7 9 11 14
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 9 11 14
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 7 9 11 14

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 16 16 15 14
Summa varulager 16 16 15 14
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 972 947 729 590
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 285 399 384 484
Summa kortfristiga fordringar 1 257 1 346 1 113 1 074
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 141 1 003 1 123 803
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 2 414 2 365 2 250 1 890
Summa tillgångar 2 421 2 375 2 261 1 904

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 377 262 183 245
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 179 295 279 238
Summa fritt eget kapital 556 557 462 483
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 671 672 577 598
Summa obeskattade reserver 249 249 251 146
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 236 286 439 284
Summa långfristiga skulder 236 286 439 284
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 70 7 9 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 195 1 160 985 851
Summa kortfristiga skulder 1 265 1 167 994 876
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 2 421 2 375 2 261 1 904

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 9 10 9 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 50 50 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 50 50 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 180 180 200 300
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 189,57 % 201,29 % 224,95 % 214,27 %
Soliditet (%) 35,30 % 36,02 % 33,70 % 37,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,68 % 44,07 % 60,63 % 55,56 %
Riskbuffert (%) 9,21 % 15,66 % 20,05 % 20,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,63 % 5,74 % 8,15 % 7,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!