Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Omayrat handel AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 587 3 424 3 585 3 634
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 0 0
Total omsättning 1 591 3 424 3 585 3 634
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 227 0 0 0
Handelsvaror 0 3 205 3 057 3 191
Övriga externa kostnader 283 209 189 197
Personalkostnader 0 85 289 247
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 510 -3 499 -3 535 -3 635
Rörelseresultat 81 -74 50 -2
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 81 -77 47 -8
Skatt 17 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 81 -77 47 -8
Årets resultat 64 -77 47 -8
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 3 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 81 -77 47 -8
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 30 30 30
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 30 30 30
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 0 30 30 30

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 584 555 581 393
Summa varulager 584 555 581 393
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 224 161 252 187
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 35 8 0
Summa kortfristiga fordringar 224 196 260 187
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 117 14 30 49
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 925 766 871 630
Summa tillgångar 925 796 901 660

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat -57 19 -27 -20
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 0 0 0
Årets resultat 64 -77 47 -8
Summa fritt eget kapital 107 -58 20 -28
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 157 -8 70 22
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 100 0 0 0
Summa långfristiga skulder 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 542 132 246 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 126 671 585 602
Summa kortfristiga skulder 668 803 831 637
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 925 796 901 660

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 50 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 51,05 % 26,15 % 34,90 % 37,05 %
Soliditet (%) 16,97 % -1,01 % 7,77 % 3,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,59 % 962,50 % 67,14 % -36,36 %
Riskbuffert (%) 8,76 % -9,67 % 5,19 % -1,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,10 % -2,31 % 1,23 % -0,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0