Koncernredovisning för Ola Serneke Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 877 990 6 730 770 6 507 500 5 612 820
Övriga rörelseintäkter 13 317 7 979 510 242 261 988
Total omsättning 6 891 307 6 738 749 7 017 742 5 874 808
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 23 908 0
Kostnad sålda varor 7 218 600 6 619 770 6 272 870 5 303 200
Rörelseresultat -408 190 -103 269 580 883 411 150
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -501 604 -134 578 546 856 295 495
Skatt -143 593 -29 205 -45 895 78 144
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -501 604 -134 578 546 856 295 495
Årets resultat -358 011 -105 373 592 750 217 352
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 036 12 097 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 102 450 43 406 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 79 794 134 935
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -501 604 -134 578 546 856 295 495
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 24 224 22 926 28 838 22 952
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 24 224 22 926 28 838 22 952
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 21 486 22 212 258 508 937 777
Maskiner 0 0 6 000 0
Inventarier 0 0 93 212 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 422 715 306 680 0 106 599
Summa materiella anläggningstillgångar 444 201 328 892 357 720 1 044 376
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 569 350 197 486 0 222 436
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 719 510 343 964 739 349 669 953
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 187 930 695 783 1 125 910 1 737 280

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 740 590 3 274 680 2 507 710 284 091
Summa varulager 1 740 590 3 274 680 2 507 710 284 091
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 013 040 826 493 967 606 845 768
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 107 0 2 000 2 000
Övriga kortfristiga fordringar 1 084 070 818 872 607 768 1 171 420
Summa kortfristiga fordringar 2 098 220 1 645 360 1 577 370 2 019 190
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 162 809 395 239 440 906
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 838 810 5 082 850 4 480 320 2 744 190
Summa tillgångar 6 026 740 5 778 630 5 606 230 4 481 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 175 670 2 157 020 1 584 130 1 513 180
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -358 011 -105 373 592 750 217 352
Summa fritt eget kapital 1 817 659 2 051 647 2 176 880 1 730 532
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 817 760 2 051 740 2 176 980 1 730 630
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 186 383 183 165 0 157 756
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 519 000 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 66 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 319 954 1 285 700 1 409 110 940 059
Summa långfristiga skulder 904 954 1 285 700 1 409 110 940 059
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 333 000 0 0 0
Leverantörsskulder 1 058 090 965 776 991 233 800 279
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 726 550 1 292 240 1 028 910 852 742
Summa kortfristiga skulder 3 117 640 2 258 020 2 020 140 1 653 020
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 026 740 5 778 630 5 606 230 4 481 470

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1186 1172 1071 941
Löner till styrelse & VD 19 099 22 573 19 997 16 846
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 639 824 614 352 536 334 420 154
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 272 000 266 217 229 000 185 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 500 000 500 000 500 000 248 000
Fastighetsinteckningar 224 000 1 397 000 94 000 366 000
Övriga säkerheter 1 598 000 1 540 000 334 000 624 000
Summa säkerheter 2 322 000 3 437 000 928 000 1 238 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 434 000 0 222 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 22 000 22 000 22 000 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 67,30 % 80,08 % 97,65 % 148,82 %
Soliditet (%) 30,16 % 35,51 % 38,83 % 38,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -27,59 % -6,56 % 25,12 % 17,07 %
Riskbuffert (%) -9,17 % -2,80 % 8,85 % 4,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,78 % -2,64 % 7,18 % 2,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 556 543 519 464
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 677 1 291 328 226
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 114 113 65 95
Total omsättning 1 791 1 404 393 321
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 728 1 249 1 940 1 858
Personalkostnader 1 286 1 313 414 0
Avskrivningar 2 208 2 079 1 411 1 832
Summa rörelsekostnader -5 222 -4 641 -3 765 -3 690
Rörelseresultat -3 495 -3 452 -3 373 -3 970
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -34 033 7 275 -166 193 -101 141
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -34 033 7 275 -166 193 -101 141
Årets resultat -25 908 -4 463 -175 332 -101 141
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -25 057 14 320 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 32 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 935 4 014 4 795 0
Övriga finansiella kostnader 621 100 188 152 97 321
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -34 033 7 275 -166 193 -101 141
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 8 125 -11 738 -9 140 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 350 1 380 1 410 1 440
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 465 8 106 6 154 9 768
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 1 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 815 9 486 7 565 11 208
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -25 057 14 320 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 351 342 375 444 337 887 530 590
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 358 157 384 930 345 451 541 799

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 157 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 074 8 064 14 110 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 024 2 502 7 982 8 975
Summa kortfristiga fordringar 10 255 10 566 22 092 8 975
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 48 150 4 355 7 954
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 10 303 10 716 26 447 16 929
Summa tillgångar 368 460 395 646 371 898 558 728

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 218 714 223 177 406 510 512 650
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -25 908 -4 463 -175 332 -101 141
Summa fritt eget kapital 192 806 218 714 231 178 411 509
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 192 906 218 814 231 278 411 609
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 27 805 28 170 116 644 111 441
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 27 805 28 170 116 644 111 441
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 109 836 109 330 10 131 237
Leverantörsskulder 223 6 31 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 27 608 29 306 7 203 13 290
Övriga kortfristiga skulder 10 082 10 019 6 611 22 141
Summa kortfristiga skulder 147 749 148 661 23 976 35 677
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 368 460 395 646 371 898 558 728

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 923 925 331 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 209 217 81 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 291 029 313 527 303 512 0
Summa säkerheter 291 029 313 527 303 512 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 8 349 8 448 5 521 0
Summa ansvarsförbindelser 8 349 8 448 5 521 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 21 991 22 016 0 0
Utdelning 3 000 0 8 000 5 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 6,97 % 7,21 % 110,31 % 47,45 %
Soliditet (%) 52,35 % 55,31 % 62,19 % 73,67 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,64 % 3,32 % -71,86 % -24,57 %
Riskbuffert (%) -10,89 % 0,55 % -130,02 % -66,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2 360,70 % 244,85 % -109 493,90 % -87 815,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 462 463 331 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!