Nyckeltal för Ojopax Caravan Aktiebolag

Information 2005-12 2004-12 2003-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2005-12 2004-12 2003-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2005-12 2004-12 2003-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 25 18
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 9 9
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 15 15
Summa rörelsekostnader 0 -49 -42
Rörelseresultat 0 -48 -42
Resultat 2005-12 2004-12 2003-12
Resultat före skatt 0 -33 -29
Skatt 0 -9 -8
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -48 -44
Årets resultat 0 -24 -21
Jämförelsestörande poster 2005-12 2004-12 2003-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2005-12 2004-12 2003-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2005-12 2004-12 2003-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -48 -44
Bokslutsdispositioner 2005-12 2004-12 2003-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 15 15
Balansräkning 2005-12 2004-12 2003-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2005-12 2004-12 2003-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2005-12 2004-12 2003-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 30 45
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 30 45
Finansiella anläggningstillgångar 2005-12 2004-12 2003-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2005-12 2004-12 2003-12
Summa anläggningstillgångar 0 30 45

Omsättningstillgångar

Varulager 2005-12 2004-12 2003-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2005-12 2004-12 2003-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 132 90 77
Övriga kortfristiga fordringar 0 26 27
Summa kortfristiga fordringar 132 116 104
Kassa och bank 2005-12 2004-12 2003-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 18 31
2005-12 2004-12 2003-12
Summa omsättningstillgångar 132 134 135
Summa tillgångar 132 164 179

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2005-12 2004-12 2003-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 12 12 12
Summa bundet eget kapital 112 112 112
Fritt eget kapital 2005-12 2004-12 2003-12
Balanserat resultat 21 21 20
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 24 21
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 0 -24 -21
Summa fritt eget kapital 21 21 20
2005-12 2004-12 2003-12
Summa eget kapital 133 133 132
Summa obeskattade reserver 0 30 45
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2005-12 2004-12 2003-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2005-12 2004-12 2003-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 2 1
Summa kortfristiga skulder 0 2 3
2005-12 2004-12 2003-12
Summa eget kapital och skulder 132 164 179

Noter

2005-12 2004-12 2003-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2005-12 2004-12 2003-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2005-12 2004-12 2003-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 6 700,00 % 4 500,00 %
Soliditet (%) 100,76 % 94,58 % 92,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -30,95 % -26,64 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -29,27 % -36,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord