Nyckeltal för OMG Music Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 240 5 978 6 475 3 739
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 0 0
Total omsättning 5 240 5 985 6 475 3 739
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 124 57 28 22
Övriga externa kostnader 379 95 227 180
Personalkostnader 982 1 019 909 838
Avskrivningar 41 41 68 52
Summa rörelsekostnader -1 526 -1 212 -1 232 -1 092
Rörelseresultat 3 715 4 772 5 243 2 647
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 829 3 687 3 938 2 646
Skatt 790 790 843 582
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 707 4 787 5 238 2 646
Årets resultat 3 039 2 896 3 095 2 064
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 25 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 11 5 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 707 4 787 5 238 2 646
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 122 -1 100 -1 300 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 122 149 121 156
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 122 149 121 156
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 227 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 227 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 349 149 121 156

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 6 46 0
Summa kortfristiga fordringar 0 6 46 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 120 11 822 9 341 4 537
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 13 120 11 828 9 387 4 537
Summa tillgångar 14 469 11 977 9 508 4 693

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 8 344 5 797 3 366 1 141
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 553 0 0 394
Årets resultat 3 039 2 896 3 095 2 064
Summa fritt eget kapital 11 936 8 693 6 461 3 599
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 986 8 743 6 511 3 649
Summa obeskattade reserver 0 1 100 1 422 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 158 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 222
Summa långfristiga skulder 0 0 0 222
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 21 18
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 326 2 134 1 554 804
Summa kortfristiga skulder 2 326 2 134 1 575 822
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 14 469 11 977 9 508 4 693

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 421 350 172 150
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 564,06 % 554,26 % 596,00 % 551,95 %
Soliditet (%) 82,84 % 79,77 % 79,50 % 77,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,93 % 50,11 % 69,29 % 72,51 %
Riskbuffert (%) 25,33 % 39,61 % 54,89 % 56,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 70,59 % 79,89 % 80,82 % 70,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!