Koncernredovisning för OLLETI Intressenter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 509 484 450 372 372 903
Aktiverat arbete för egen räkning 26 389 23 762 17 945
Övriga rörelseintäkter 21 830 3 320 1 793
Total omsättning 557 703 477 454 392 641
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 119 265 93 679 83 804
Personalkostnader 307 441 251 463 210 087
Avskrivningar 56 788 52 232 53 199
Summa rörelsekostnader -483 494 -397 374 -347 090
Rörelseresultat 72 899 80 014 45 514
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 54 673 67 747 40 338
Skatt 11 979 14 202 7 524
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 54 673 67 747 40 338
Årets resultat 42 694 53 545 32 814
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 135 101 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 16 191 12 368 0
Övriga finansiella kostnader 2 170 0 5 314
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 54 673 67 747 40 338
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 378 323 245 026 240 670
Övriga immateriella anläggningstillgångar 312 872 225 632 227 550
Summa immateriella anläggningstillgångar 691 195 470 658 468 220
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 4 303 1 642 2 038
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 72 798 28 425 48 423
Summa materiella anläggningstillgångar 77 101 30 067 50 461
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 768 296 500 725 518 681

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 38 635 25 520 24 687
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 32 510 26 652 31 939
Summa kortfristiga fordringar 71 145 52 172 56 626
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 69 668 97 081 37 239
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 140 813 149 253 93 865
Summa tillgångar 909 109 649 978 612 546

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 78 77 77
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 318 -6 800 -13 701
Summa bundet eget kapital 396 -6 723 -13 624
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 34 764 141 096 102 181
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 42 694 53 545 32 814
Summa fritt eget kapital 77 458 194 641 134 995
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 77 854 187 918 121 371
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 634 033 295 824 331 506
Summa långfristiga skulder 634 033 295 824 331 506
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 18 262 14 018 11 816
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 178 960 152 218 147 853
Summa kortfristiga skulder 197 222 166 236 159 669
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 909 109 649 978 612 546

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 286 231 197
Löner till styrelse & VD 5 248 4 298 3 916
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 208 447 169 442 140 073
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 92 684 69 988 63 255
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 558 570 505 564 428 751
Summa säkerheter 558 570 505 564 428 751
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 612 0 0
Summa ansvarsförbindelser 612 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 71,40 % 89,78 % 58,79 %
Soliditet (%) 8,56 % 28,91 % 19,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 70,23 % 36,05 % 33,24 %
Riskbuffert (%) 5,82 % 9,65 % 6,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,13 % 12,30 % 9,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 747 752 731
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 590 1 6 989 425
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 590 -1 -6 989 -425
Rörelseresultat -1 590 -1 -6 989 -425
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -15 273 -10 533 74 273 12 792
Skatt 6 652 5 246 4 937 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 273 -10 533 74 273 12 792
Årets resultat 25 575 20 221 109 836 12 792
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 84 500 15 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 2 198
Externa räntekostnader 13 683 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 10 532 3 238 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -15 273 -10 533 74 273 12 792
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 47 500 36 000 40 500 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 84 500 15 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 464 040 428 751 428 751 405 751
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 464 040 428 751 428 751 405 751

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 657 40 207 36 300 10 000
Övriga kortfristiga fordringar 50 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 707 40 207 36 300 10 000
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 054 4 615 315 5 625
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 761 44 822 36 615 15 625
Summa tillgångar 468 801 473 573 465 366 421 377

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 78 77 77 77
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 78 77 77 77
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 35 970 174 453 58 516 330 724
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 25 575 20 221 109 836 12 792
Summa fritt eget kapital 61 545 194 674 168 352 343 516
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 61 623 194 751 168 429 343 593
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 371 920 245 280 0 66 676
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 262 800 0
Summa långfristiga skulder 371 920 245 280 262 800 66 676
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 23 360 23 360 29 200 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 898 10 182 4 937 11 108
Summa kortfristiga skulder 35 258 33 542 34 137 11 108
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 468 801 473 573 465 366 421 377

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 464 040 428 751 405 751 405 751
Summa säkerheter 464 040 428 751 405 751 405 751
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 13,50 % 133,63 % 107,26 % 140,66 %
Soliditet (%) 13,14 % 41,12 % 36,19 % 81,54 %
Avkastning på eget kapital (%) -24,78 % -5,41 % 44,10 % 3,72 %
Riskbuffert (%) -3,70 % -3,78 % 15,57 % 0,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!