Nyckeltal för OBM Sverige AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 289 454 2 651 2 777
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 80 31 182
Total omsättning 296 534 2 682 2 959
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 134 416 1 090 1 163
Personalkostnader 15 31 1 768 1 694
Avskrivningar 283 254 231 269
Summa rörelsekostnader -432 -701 -3 089 -3 126
Rörelseresultat -136 -172 -408 -167
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 9 267 4 739 9 822 3 373
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 267 4 739 9 822 3 223
Årets resultat 9 267 4 739 9 822 3 373
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 8 208 4 499 9 786 3 352
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 19 38 65
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 38 37 30 27
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 267 4 739 9 822 3 223
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 150
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 502 1 521 1 541 1 560
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 700 801 671 575
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 202 2 322 2 212 2 135
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 8 208 4 499 9 786 3 352
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 050
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 216 340 1 206 386
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 641 3 396 4 282 4 938
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 843 5 719 6 494 7 074

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 145 130
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 539 4 665 6 411 2 333
Övriga kortfristiga fordringar 627 488 628 1 104
Summa kortfristiga fordringar 6 166 5 153 7 184 3 567
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 741 514 3 366 1 257
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 6 906 5 667 10 550 4 824
Summa tillgångar 12 749 11 385 17 044 11 897

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 334 4 595 4 673 5 800
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 267 4 739 9 822 3 373
Summa fritt eget kapital 10 601 9 334 14 495 9 173
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 10 701 9 434 14 595 9 273
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 799 1 841 1 883 1 925
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 799 1 841 1 883 1 925
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 42 42 42 42
Leverantörsskulder 4 5 38 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 170 39 61 137
Övriga kortfristiga skulder 34 25 425 470
Summa kortfristiga skulder 250 111 566 699
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 749 11 385 17 044 11 897

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 1 203 1 203
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 492 482
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 100 2 100 2 100 2 100
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 100 2 100 2 100 2 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 200 1 200 1 200 0
Summa ansvarsförbindelser 1 200 1 200 1 200 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 8 800 8 000 9 900 4 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 2 762,80 % 5 105,41 % 1 863,96 % 690,13 %
Soliditet (%) 83,94 % 82,86 % 85,63 % 77,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 86,60 % 50,23 % 67,30 % 34,76 %
Riskbuffert (%) 71,13 % 40,05 % 56,58 % 26,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3 193,43 % 1 035,68 % 369,37 % 115,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 401 401
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!