Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 032 15 280 18 750 15 534
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 120 137 53 98
Total omsättning 17 152 15 417 18 803 15 632
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 601 2 912 2 458
Övriga externa kostnader 3 667 2 977 3 240 3 336
Personalkostnader 8 926 8 499 9 021 7 919
Avskrivningar 100 72 118 113
Summa rörelsekostnader -12 693 -12 149 -15 291 -13 826
Rörelseresultat 4 459 3 268 3 513 1 773
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 4 467 3 282 3 926 2 490
Skatt 925 706 848 562
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 467 3 282 3 526 1 790
Årets resultat 3 542 2 575 3 078 1 928
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 13 14 17
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 467 3 282 3 526 1 790
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 400 700
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 317 36 180 389
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 317 36 180 389
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 317 36 180 389

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 133 145 126 1 044
Summa varulager 133 145 126 1 044
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 911 118 1 476 1 461
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 044 2 886 3 559 2 248
Övriga kortfristiga fordringar 520 1 808 393 768
Summa kortfristiga fordringar 5 475 4 812 5 428 4 477
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 146 3 248 4 270 2 134
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 8 753 8 205 9 824 7 655
Summa tillgångar 9 070 8 241 10 004 8 044

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 841 2 765 4 087 3 159
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 542 2 575 3 078 1 928
Summa fritt eget kapital 6 383 5 340 7 165 5 087
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 623 5 580 7 405 5 327
Summa obeskattade reserver 0 0 0 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 146 326 186 181
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 142 117 80 196
Övriga kortfristiga skulder 2 159 2 217 2 333 1 940
Summa kortfristiga skulder 2 447 2 660 2 599 2 317
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 070 8 241 10 004 8 044

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 11 10 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 278 6 169 6 249 5 552
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 549 2 187 2 557 2 220
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 900 900 900 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 900 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 500 2 500 4 400 1 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 352,31 % 303,01 % 373,14 % 285,33 %
Soliditet (%) 73,02 % 67,71 % 74,02 % 69,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 67,45 % 58,82 % 47,62 % 31,84 %
Riskbuffert (%) 49,25 % 39,83 % 35,22 % 22,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,23 % 21,48 % 18,80 % 11,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 628 561 625 617
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!