Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 280 18 750 15 534 15 815
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 137 53 98 12
Total omsättning 15 417 18 803 15 632 15 827
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 601 2 912 2 458 1 769
Övriga externa kostnader 2 977 3 240 3 336 2 964
Personalkostnader 8 499 9 021 7 919 7 379
Avskrivningar 72 118 113 61
Summa rörelsekostnader -12 149 -15 291 -13 826 -12 173
Rörelseresultat 3 268 3 513 1 773 3 606
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 282 3 926 2 490 3 613
Skatt 706 848 562 809
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 282 3 526 1 790 3 613
Årets resultat 2 575 3 078 1 928 2 803
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 14 17 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 282 3 526 1 790 3 613
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 400 700 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 36 180 389 322
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 180 389 322
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 36 180 389 322

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 145 126 1 044 1 115
Summa varulager 145 126 1 044 1 115
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 118 1 476 1 461 1 757
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 886 3 559 2 248 1 758
Övriga kortfristiga fordringar 1 808 393 768 459
Summa kortfristiga fordringar 4 812 5 428 4 477 3 974
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 248 4 270 2 134 2 043
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 8 205 9 824 7 655 7 132
Summa tillgångar 8 241 10 004 8 044 7 454

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 765 4 087 3 159 1 056
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 575 3 078 1 928 2 803
Summa fritt eget kapital 5 340 7 165 5 087 3 859
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 580 7 405 5 327 4 099
Summa obeskattade reserver 0 0 400 1 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 326 186 181 455
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 117 80 196 126
Övriga kortfristiga skulder 2 217 2 333 1 940 1 674
Summa kortfristiga skulder 2 660 2 599 2 317 2 255
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 8 241 10 004 8 044 7 454

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 11 10 9 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 169 6 249 5 552 5 184
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 187 2 557 2 220 2 126
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 900 900 900 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 900 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 500 4 400 1 000 700
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 303,01 % 373,14 % 285,33 % 266,83 %
Soliditet (%) 67,71 % 74,02 % 69,89 % 65,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,82 % 47,62 % 31,84 % 73,59 %
Riskbuffert (%) 39,83 % 35,22 % 22,25 % 48,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,48 % 18,80 % 11,52 % 22,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 561 625 617 576
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!