Nyckeltal för OBM Fastighets AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 777 1 709 1 720 1 530
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 777 1 709 1 720 1 530
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 418 401 320 272
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 397 375 357 304
Summa rörelsekostnader -815 -776 -677 -576
Rörelseresultat 962 933 1 043 955
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 506 495 683 595
Skatt 85 95 126 131
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 506 495 683 595
Årets resultat 420 400 557 464
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 456 438 360 359
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 506 495 683 595
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 24 969 25 289 21 858 21 871
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 14 32
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 52 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 969 25 289 21 924 21 903
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 24 969 25 289 21 924 21 903

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 282 65 236 211
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 154 11 76 68
Summa kortfristiga fordringar 436 76 312 279
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 105 78 375 164
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 540 154 687 443
Summa tillgångar 25 510 25 444 22 611 22 346

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 75 75 75 75
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 3 678 3 752 3 826 3 900
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 3 753 3 827 3 901 3 975
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 139 1 665 1 034 496
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 420 400 557 464
Summa fritt eget kapital 2 559 2 065 1 591 960
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 312 5 892 5 492 4 935
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 954 973 992 1 012
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 561 11 719 8 487 8 541
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 832 5 932 6 750 6 950
Summa långfristiga skulder 17 393 17 651 15 237 15 491
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 158 158 54 54
Leverantörsskulder 9 0 5 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 683 770 831 840
Summa kortfristiga skulder 850 928 890 909
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 25 510 25 444 22 611 22 346

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 12 000 12 000 8 750 8 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 12 000 12 000 8 750 8 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 63,65 % 16,59 % 77,19 % 48,73 %
Soliditet (%) 24,74 % 23,16 % 24,29 % 22,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,02 % 8,40 % 12,44 % 12,06 %
Riskbuffert (%) 1,27 % 1,31 % 2,38 % 2,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,81 % 3,34 % 18,78 % 15,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!