Nyckeltal för OBM Byggnadsmiljö AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 860 12 585 9 007 7 638
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 130 18 0 0
Total omsättning 14 990 12 603 9 007 7 638
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 306 237 189
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 919 2 443 1 877 1 294
Personalkostnader 7 196 5 632 4 283 3 953
Avskrivningar 86 78 84 65
Summa rörelsekostnader -10 201 -8 459 -6 481 -5 501
Rörelseresultat 4 789 4 143 2 526 2 138
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 4 797 4 148 2 528 2 220
Skatt 991 890 547 492
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 797 4 148 2 528 2 142
Årets resultat 3 805 3 258 1 981 1 728
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 6 5 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 797 4 148 2 528 2 142
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 78
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 173 137 216 187
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 173 137 216 187
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 173 137 216 187

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 855 946 704 554
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 430 3 783 3 773 2 751
Övriga kortfristiga fordringar 390 162 206 81
Summa kortfristiga fordringar 5 675 4 891 4 683 3 386
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 432 3 867 844 2 218
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 107 8 758 5 527 5 603
Summa tillgångar 9 280 8 895 5 743 5 790

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 450 3 192 2 611 2 584
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 805 3 258 1 981 1 728
Summa fritt eget kapital 6 255 6 450 4 592 4 312
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 355 6 550 4 692 4 412
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 91 62 69 16
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 104 102 31 61
Övriga kortfristiga skulder 2 730 2 181 951 1 302
Summa kortfristiga skulder 2 925 2 345 1 051 1 379
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 280 8 895 5 743 5 790

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 8 7 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 153 4 112 3 016 2 805
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 264 1 443 1 167 1 079
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 400 4 000 1 400 1 700
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 311,35 % 373,48 % 525,88 % 406,38 %
Soliditet (%) 68,48 % 73,64 % 81,70 % 76,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 75,48 % 63,33 % 53,88 % 48,55 %
Riskbuffert (%) 51,69 % 46,60 % 43,79 % 36,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,28 % 32,95 % 28,03 % 28,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 644 587 503 561
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!