Nyckeltal för OBM Besiktning i Dalarna AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 044 2 583
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 4 044 2 583
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 214
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 870 549
Personalkostnader 1 795 1 143
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -2 665 -1 906
Rörelseresultat 1 380 678
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 1 381 677
Skatt 286 146
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 1 381 677
Årets resultat 1 095 532
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 3 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 381 677
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 315 298
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 951 504
Övriga kortfristiga fordringar 57 92
Summa kortfristiga fordringar 1 323 894
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 1 022 283
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 345 1 177
Summa tillgångar 2 345 1 177

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 432 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 1 095 532
Summa fritt eget kapital 1 527 532
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 577 582
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 28 26
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 64 181
Övriga kortfristiga skulder 676 388
Summa kortfristiga skulder 768 595
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 345 1 177

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 1 282 834
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 490 303
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 700 100
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 305,34 % 197,82 %
Soliditet (%) 67,25 % 49,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 87,57 % 116,32 %
Riskbuffert (%) 58,72 % 57,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,10 % 26,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 641 417
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!