Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 266 1 577 1 552 1 592
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 80 0 0 0
Total omsättning 1 346 1 577 1 552 1 592
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 551 516 1 480 602
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 350 350 324 338
Summa rörelsekostnader -901 -866 -1 804 -940
Rörelseresultat 446 710 -252 652
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 38 303 -618 323
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 38 303 -618 323
Årets resultat 38 303 -618 153
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 408 407 366 329
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 38 303 -618 323
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 -170
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 13 735 14 073 14 411 14 750
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 35 47 59 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 770 14 120 14 470 14 750
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 550 550 550 550
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 14 320 14 670 15 020 15 300

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 134 178 222 183
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 163 4 886 3 968 4 049
Övriga kortfristiga fordringar 122 124 122 152
Summa kortfristiga fordringar 5 419 5 188 4 312 4 384
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 245 168 448 1 182
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 664 5 356 4 760 5 566
Summa tillgångar 19 985 20 026 19 781 20 866

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 611 308 925 772
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 303 -618 153
Summa fritt eget kapital 649 611 307 925
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 129 1 091 787 1 405
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 17 960 18 320 18 160 18 640
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 17 960 18 320 18 160 18 640
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 480 240 480 480
Leverantörsskulder 20 32 25 34
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 396 343 328 306
Summa kortfristiga skulder 896 615 833 820
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 19 985 20 026 19 781 20 866

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 20 385 20 385 20 385 20 385
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 20 385 20 385 20 385 20 385
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 900 900 900 900
Summa ansvarsförbindelser 900 900 900 900
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 632,14 % 870,89 % 571,43 % 678,78 %
Soliditet (%) 5,65 % 5,45 % 3,98 % 6,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,37 % 27,77 % -78,53 % 22,99 %
Riskbuffert (%) 0,07 % 1,40 % -3,20 % 1,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -29,23 % -6,59 % -63,40 % -0,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!