Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nyhlanders Montage & Service i Lycksele AB

Information 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 809 3 007 2 194 1 415
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 0 0 0
Total omsättning 2 815 3 007 2 194 1 415
Rörelsens kostnader 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 797 885 585 243
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 586 646 416 242
Personalkostnader 1 133 1 196 866 574
Avskrivningar 133 100 31 34
Summa rörelsekostnader -2 649 -2 827 -1 898 -1 093
Rörelseresultat 167 180 295 323
Resultat 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Resultat före skatt 165 105 299 319
Skatt 36 24 67 71
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 153 169 295 323
Årets resultat 129 82 232 248
Jämförelsestörande poster 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 11 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 153 169 295 323
Bokslutsdispositioner 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 12 -64 4 -4
Balansräkning 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 90 117 0 0
Inventarier 261 344 79 110
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 351 461 79 110
Finansiella anläggningstillgångar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa anläggningstillgångar 351 461 79 110

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Kundfordringar 488 466 259 285
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 94 34 0 27
Summa kortfristiga fordringar 582 500 259 312
Kassa och bank 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 229 85 372 228
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa omsättningstillgångar 811 585 631 540
Summa tillgångar 1 162 1 046 710 650

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Balanserat resultat 245 164 32 110
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 129 82 232 248
Summa fritt eget kapital 374 246 264 358
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa eget kapital 424 296 314 408
Summa obeskattade reserver 68 79 16 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 157 221 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 157 221 0 0
Kortfristiga skulder 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Skulder till kreditinstitut, korta 58 57 0 0
Leverantörsskulder 174 118 36 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 281 276 344 222
Summa kortfristiga skulder 513 451 380 222
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa eget kapital och skulder 1 162 1 046 710 650

Noter

2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 263 342 0 0
Summa säkerheter 263 342 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 100 326
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Kassalikviditet (%) 158,09 % 129,71 % 166,05 % 243,24 %
Soliditet (%) 40,80 % 33,86 % 45,89 % 65,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,27 % 47,71 % 90,55 % 76,41 %
Riskbuffert (%) 12,34 % 15,62 % 41,55 % 49,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,95 % 5,25 % 13,45 % 22,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0