Nyckeltal för Nybergs Måleri & Färg AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 022 4 674 4 256 1 121
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 50 6 0 25
Total omsättning 8 072 4 680 4 256 1 146
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 386 -21 23 -11
Råvaror och förnödenheter 2 029 959 998 397
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 122 615 431 214
Personalkostnader 4 227 2 638 2 488 436
Avskrivningar 47 35 29 17
Summa rörelsekostnader -7 811 -4 226 -3 969 -1 053
Rörelseresultat 1 032 411 332 71
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 744 302 243 67
Skatt 160 67 56 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 026 406 327 67
Årets resultat 584 235 188 52
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 5 5 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 026 406 327 67
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -282 -104 -84 0
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 191 180 50 17
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 191 180 50 17
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 191 180 50 17

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 400 14 35 12
Summa varulager 400 14 35 12
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 1 292 748 687 26
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 93 20 11 199
Summa kortfristiga fordringar 1 385 768 698 225
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 936 544 253 37
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 2 720 1 326 986 274
Summa tillgångar 2 911 1 505 1 035 291

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 416 181 93 41
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 584 235 188 52
Summa fritt eget kapital 1 000 416 281 93
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 1 100 516 381 193
Summa obeskattade reserver 470 188 84 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 36 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 62 0 9
Summa långfristiga skulder 36 62 0 9
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 13 0 0 0
Leverantörsskulder 394 263 143 36
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 898 476 427 53
Summa kortfristiga skulder 1 305 739 570 89
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 2 911 1 505 1 035 291

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 9 6 5 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 600 600 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 177,85 % 177,54 % 166,84 % 294,38 %
Soliditet (%) 49,69 % 43,49 % 42,79 % 66,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 70,94 % 62,03 % 73,83 % 34,72 %
Riskbuffert (%) 35,04 % 26,72 % 31,23 % 20,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,72 % 8,58 % 7,57 % 5,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!