Nyckeltal för Nya Hovslätts Bussresor AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 379 2 457 8 209 7 747
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 537 822 34 139
Total omsättning 2 916 3 279 8 243 7 886
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 796 2 197 6 748 6 186
Övriga externa kostnader 517 529 874 611
Personalkostnader 19 676 1 122 1 363
Avskrivningar 12 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 344 -3 402 -8 744 -8 160
Rörelseresultat 572 -124 -502 -274
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 566 -133 -511 -284
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 566 -133 -511 -284
Årets resultat 566 17 -11 -284
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 9 10 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 566 -133 -511 -284
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 150 500 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 48 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 1 055 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 966 0 8 311
Summa finansiella anläggningstillgångar 966 0 1 063 311
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 014 0 1 063 311

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 155 44 34 70
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 154 0 396
Övriga kortfristiga fordringar 520 955 834 886
Summa kortfristiga fordringar 675 2 153 868 1 352
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 730 81 122 117
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 405 2 234 990 1 469
Summa tillgångar 2 419 2 234 2 053 1 780

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 85 68 79 363
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 566 17 -11 -284
Summa fritt eget kapital 651 85 68 79
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 751 185 168 179
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 875 1 218 1 015 859
Summa långfristiga skulder 875 1 218 1 015 859
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 492 0 0 0
Leverantörsskulder 220 246 366 437
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 81 585 505 305
Summa kortfristiga skulder 793 831 871 742
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 419 2 234 2 053 1 780

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 350 350 350 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 500 0 0 500
Summa säkerheter 850 350 350 850
Villkorat aktieägartillskott 1 297 1 297 1 297 1 297
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 297 1 297 1 297 1 297
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 177,18 % 268,83 % 113,66 % 197,98 %
Soliditet (%) 31,05 % 8,28 % 8,18 % 10,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 75,37 % -71,89 % -304,17 % -158,66 %
Riskbuffert (%) 23,29 % -5,99 % -24,93 % -16,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,54 % -5,78 % -6,35 % -3,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!