Nyckeltal för Nya Färg & Form Måleri i Skövde AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 968 16 391 17 908 19 208
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 168 119 32 35
Total omsättning 17 136 16 510 17 940 19 243
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 923 3 521 4 987 4 388
Övriga externa kostnader 1 459 1 446 1 330 1 317
Personalkostnader 11 177 10 669 10 852 12 667
Avskrivningar 61 39 37 42
Summa rörelsekostnader -16 620 -15 675 -17 206 -18 414
Rörelseresultat 515 834 719 828
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 548 722 671 725
Skatt 122 159 152 167
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 515 834 719 827
Årets resultat 426 563 519 559
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 515 834 719 827
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 33 -112 -48 -102
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 192 253 75 102
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 192 253 75 102
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 508 1 508 1 508 1 388
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 508 1 508 1 508 1 388
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 1 699 1 761 1 583 1 490

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 1 366 1 187 1 916 2 312
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 128 261 171 96
Summa kortfristiga fordringar 1 494 1 448 2 087 2 408
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 211 2 857 1 710 2 429
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 4 705 4 305 3 798 4 838
Summa tillgångar 6 404 6 066 5 380 6 328

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 2 678 2 415 1 896 1 637
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 426 563 519 559
Summa fritt eget kapital 3 104 2 978 2 415 2 196
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 3 224 3 098 2 535 2 316
Summa obeskattade reserver 1 398 1 431 1 319 1 271
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 132 130 142 926
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 10 10 10 0
Övriga kortfristiga skulder 1 640 1 397 1 374 1 815
Summa kortfristiga skulder 1 782 1 537 1 526 2 741
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 6 404 6 066 5 380 6 328

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 22 22 22 24
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 585 585 585 585
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 585 585 585 585
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 90 90
Summa ansvarsförbindelser 0 0 90 90
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 300 0 300
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 264,03 % 280,09 % 248,82 % 176,47 %
Soliditet (%) 66,43 % 68,46 % 65,19 % 51,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,11 % 20,08 % 20,50 % 25,42 %
Riskbuffert (%) 8,04 % 13,75 % 13,36 % 13,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,04 % 5,09 % 4,01 % 4,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!