Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nuni Global AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 759 5 968 6 355
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 322 229 22
Total omsättning 3 081 6 197 6 377
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 773
Råvaror och förnödenheter 2 756 5 262 5 914
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 251 621 563
Personalkostnader 56 680 577
Avskrivningar 24 42 1
Summa rörelsekostnader -3 087 -6 605 -7 828
Rörelseresultat -6 -407 96
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -9 -417 93
Skatt 0 0 21
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -9 -417 93
Årets resultat -9 -417 72
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 3 10 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -9 -417 93
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 166 208
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 166 208
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 83
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 83
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 166 291

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 2 798 773
Summa varulager 2 798 773
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 16 56 48
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 29 66 228
Summa kortfristiga fordringar 45 122 276
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 5 215 278
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 52 1 135 1 328
Summa tillgångar 52 1 301 1 618

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -346 72 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -9 -417 72
Summa fritt eget kapital -355 -345 72
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital -305 -295 122
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 294 386 310
Summa långfristiga skulder 294 386 310
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 17 1 166 1 093
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 46 45 94
Summa kortfristiga skulder 63 1 211 1 187
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 52 1 301 1 618

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 79,37 % 27,83 % 46,67 %
Soliditet (%) -586,54 % -22,67 % 7,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,95 % 141,36 % 76,23 %
Riskbuffert (%) -12,38 % -31,91 % 5,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,43 % -7,15 % 1,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0