Nyckeltal för Novus Group International AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 72 420 27 641 55 930 56 136
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 17 12 0
Total omsättning 72 420 27 658 55 942 56 136
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 30 367 10 873 23 669 25 745
Personalkostnader 35 345 13 766 29 456 26 801
Avskrivningar 2 462 1 138 2 235 1 984
Summa rörelsekostnader -68 174 -25 777 -55 360 -54 530
Rörelseresultat 4 246 1 881 582 1 606
Resultat 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 4 240 1 890 568 1 605
Skatt 912 408 154 388
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 240 1 890 568 1 605
Årets resultat 3 328 1 482 414 1 217
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 9 0 7
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 0 14 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 240 1 890 568 1 605
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 988 5 336 5 412 5 241
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 988 5 336 5 412 5 241
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 400 135 191 287
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 400 135 191 287
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 5 388 5 471 5 603 5 528

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 0 11 18
Summa varulager 6 0 11 18
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Kundfordringar 18 785 15 517 8 731 9 871
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 798 2 407 2 657 3 345
Summa kortfristiga fordringar 22 583 17 924 11 388 13 216
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 143 9 333 7 759 9 315
2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 33 731 27 257 19 158 22 549
Summa tillgångar 39 119 32 728 24 761 28 077

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Aktiekapital 2 074 2 074 2 074 2 074
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 130 130 130 130
Summa bundet eget kapital 2 204 2 204 2 204 2 204
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 10 336 9 787 9 373 9 194
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 328 1 482 414 1 217
Summa fritt eget kapital 13 664 11 269 9 787 10 411
2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 15 868 13 473 11 991 12 615
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 882 3 659 2 646 4 618
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 369 15 596 10 124 10 844
Summa kortfristiga skulder 23 251 19 255 12 770 15 462
2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 39 119 32 728 24 761 28 077

Noter

2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Antal anställda 36 34 33 32
Löner till styrelse & VD 1 647 642 1 267 1 299
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 21 455 6 933 15 606 13 596
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 11 643 2 380 5 891 5 705
2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 2 000 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 971 889 0 1 037
2021-12 2020-12 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 145,05 % 141,56 % 149,94 % 145,72 %
Soliditet (%) 40,56 % 41,17 % 48,43 % 44,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,72 % 14,03 % 4,74 % 12,72 %
Riskbuffert (%) 10,82 % 5,77 % 2,24 % 5,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,84 % 6,84 % 0,99 % 2,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 642 223 511 465
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!