Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Northmill Bank AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 298 652 200 730 117 546 67 519
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 83 026 32 797 20 078 690
Total omsättning 381 678 233 527 137 624 68 209
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 242 595 128 150 79 423 31 663
Personalkostnader 30 801 17 683 12 174 8 452
Avskrivningar 620 1 176 216 97
Summa rörelsekostnader -274 016 -147 009 -91 813 -40 212
Rörelseresultat 107 662 86 517 45 811 27 998
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 67 569 65 024 33 959 20 733
Skatt 15 023 14 393 7 679 4 592
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 88 169 85 169 44 875 27 509
Årets resultat 52 546 50 632 26 280 16 141
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 36 110 160
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 503 1 493 336 649
Övriga finansiella kostnader 2 0 742 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 88 169 85 169 44 875 27 509
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -20 600 -20 145 -10 916 -6 776
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 925 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 925 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 782 1 639 899 437
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 782 1 639 899 437
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 103 98 5 531 3 500
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 3 884 1 737 7 355 3 937

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 747 680 372 233 137 471 33 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 908 567 349 5 542
Övriga kortfristiga fordringar 17 578 25 420 7 670 415
Summa kortfristiga fordringar 766 166 398 220 145 490 39 114
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 85 255 86 450 82 682 44 808
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 851 421 484 670 228 172 83 922
Summa tillgångar 855 305 486 407 235 527 87 859

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 98 225 47 593 26 458 15 317
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 52 546 50 632 26 280 16 141
Summa fritt eget kapital 150 771 98 225 52 738 31 458
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 150 871 98 325 52 838 31 558
Summa obeskattade reserver 67 046 46 446 26 301 15 385
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 93 022 248 932 791 360
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 500 000 61 998 5 000 5 000
Summa långfristiga skulder 593 022 310 930 5 791 5 360
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 131 433 28 133
Leverantörsskulder 2 896 1 212 1 713 1 036
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 41 471 29 495 17 451 6 387
Summa kortfristiga skulder 44 367 30 707 150 597 35 556
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 855 305 486 407 235 527 87 859

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 46 35 28 18
Löner till styrelse & VD 1 218 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 20 577 12 585 8 819 6 237
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 752 4 183 2 882 1 860
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 90 000 45 000 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 20 000 20 000 3 038
Summa säkerheter 90 000 65 000 20 000 3 038
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 5 000 5 000
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 1 919,04 % 1 578,37 % 151,51 % 236,03 %
Soliditet (%) 23,42 % 27,25 % 30,66 % 48,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,02 % 64,25 % 62,13 % 64,13 %
Riskbuffert (%) 9,61 % 17,39 % 18,85 % 30,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,99 % 41,69 % 37,26 % 39,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 474 360 315 347