Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nordomatic Holding Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 121 10 893 9 676 3 196
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 19 121 10 893 9 676 3 196
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 278 10 546 9 401 3 173
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 278 -10 546 -9 401 -3 173
Rörelseresultat 843 296 275 23
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 600 36 -2 516 -2 616
Skatt 561 8 8 271
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 300 -2 464 -2 516 -2 616
Årets resultat 40 28 26 962
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 3 111 2 757 2 789 2 285
Externa räntekostnader 32 3 3 354
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 300 -2 464 -2 516 -2 616
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 2 550 3 850
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 900 2 500 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 417 429 399 553 399 553 366 156
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 417 429 399 553 399 553 366 156

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 070 928 2 287 653
Övriga kortfristiga fordringar 48 137 56 76
Summa kortfristiga fordringar 7 118 1 065 2 343 729
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 873 762 199 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 7 991 1 827 2 542 730
Summa tillgångar 425 419 401 380 402 095 366 885

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 81 81 81 81
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 81 81 81 81
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 283 987 283 959 36 957 35 995
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 246 976 246 976
Årets resultat 40 28 26 962
Summa fritt eget kapital 284 027 283 987 283 959 283 933
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 284 108 284 068 284 040 284 014
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 117 909 116 249 115 992 82 399
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 117 909 116 249 115 992 82 399
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 1 011 2 028 430
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 22 806 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 596 51 34 41
Summa kortfristiga skulder 23 402 1 062 2 062 471
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 425 419 401 380 402 095 366 885

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 34,15 % 172,03 % 123,28 % 154,78 %
Soliditet (%) 66,78 % 70,77 % 70,64 % 77,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,81 % -0,87 % -0,89 % -0,92 %
Riskbuffert (%) -2,03 % -2,28 % -2,30 % -3,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -28,47 % -47,96 % -54,86 % -164,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0