Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nordomatic Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 530 292 382 462 369 872 346 056
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 446 8 285 118 318
Total omsättning 530 738 390 747 369 990 346 374
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 248 195 167 851 160 476 152 802
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 64 890 48 189 45 955 33 228
Personalkostnader 188 186 152 555 132 228 133 764
Avskrivningar 8 656 4 846 2 820 3 090
Summa rörelsekostnader -509 927 -373 441 -341 479 -322 884
Rörelseresultat 20 770 17 265 28 511 23 490
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 23 976 16 932 26 518 18 982
Skatt 2 702 2 796 2 954 5 507
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 21 086 17 168 29 780 24 339
Årets resultat 23 886 4 114 9 625
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 2 032 1 476 1 660 0
Externa ränteintäkter 98 56 92 1 377
Räntekostnader till koncernföretag 1 361 1 401 237 0
Externa räntekostnader 453 228 246 528
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 21 086 17 168 29 780 24 339
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -21 250 -13 250 -19 450 -3 850
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 890 -236 -3 262 -5 357
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 3 075 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 50 349 58 374 13 819 16 583
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 53 424 58 374 13 819 16 583
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 184 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 1 510 101 157
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 184 1 510 101 157
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 22 806 4 462 57 032 46 956
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 288 0 18
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 829 27 855 74 908 64 850
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 77 437 87 739 88 828 81 589

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 74 242 78 662 57 858 60 394
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 39 557 29 713 23 652 18 592
Summa kortfristiga fordringar 113 799 108 375 81 510 78 986
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 26 104 24 530 11 423 10 817
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 139 903 132 905 92 933 89 803
Summa tillgångar 217 340 220 644 181 761 171 392

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 052 1 052 1 052 1 052
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 252 1 252 1 252 1 252
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 44 565 42 285 39 710 30 085
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 23 886 4 114 9 625
Summa fritt eget kapital 44 588 43 171 43 824 39 710
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 45 840 44 423 45 076 40 962
Summa obeskattade reserver 32 192 35 082 34 846 31 584
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 507 731 395 426
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 4 268 4 331 3 033
Summa långfristiga skulder 0 4 268 4 331 3 033
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 40 334 34 346 32 399 23 703
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 350 17 889 7 272 7 610
Övriga kortfristiga skulder 79 117 83 905 57 442 64 073
Summa kortfristiga skulder 138 801 136 140 97 113 95 386
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 217 340 220 644 181 761 171 392

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 250 193 175 170
Löner till styrelse & VD 0 0 169 1 595
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 120 893 97 703 82 245 80 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 57 645 46 456 40 474 39 599
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 20 000 20 000 20 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 410
Summa säkerheter 0 20 000 20 000 20 410
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 297
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 297
Beviljad checkräkningskredit 15 000 15 000 15 000 15 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 100,79 % 97,62 % 95,70 % 94,15 %
Soliditet (%) 32,01 % 31,85 % 38,93 % 37,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,31 % 24,43 % 42,09 % 37,89 %
Riskbuffert (%) 9,30 % 7,43 % 16,21 % 14,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,63 % 4,06 % 7,92 % 6,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 484 506 471 483