Nyckeltal för Nordisk Fuktteknik Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 282 175 197 193
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 282 175 197 193
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 279 218 294 267
Personalkostnader 153 143 139 144
Avskrivningar 39 34 9 5
Summa rörelsekostnader -471 -395 -442 -416
Rörelseresultat -189 -220 -245 -223
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 897 4 821 2 070 1 334
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 897 4 821 2 070 1 334
Årets resultat 3 897 4 821 2 070 1 334
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 040 5 000 2 273 1 515
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 46 42 42 42
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 897 4 821 2 070 1 334
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 110 149 31 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 110 149 31 39
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 040 5 000 2 273 1 515
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 400 1 400 1 400 1 400
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 8
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 081 2 081 2 081 1 489
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 190 2 230 2 111 1 528

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 53 56 65 47
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 100 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 9 30 58
Summa kortfristiga fordringar 61 165 95 105
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 782 2 773 600 609
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 843 2 938 695 714
Summa tillgångar 5 034 5 168 2 806 2 242

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 934 112 543 708
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 897 4 821 2 070 1 334
Summa fritt eget kapital 4 831 4 933 2 613 2 042
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 4 946 5 048 2 728 2 157
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 5 5 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 81 114 73 71
Summa kortfristiga skulder 88 119 78 84
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 5 034 5 168 2 806 2 242

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 4 000 2 500 1 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 3 230,68 % 2 468,91 % 891,03 % 850,00 %
Soliditet (%) 98,25 % 97,68 % 97,22 % 96,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,79 % 95,50 % 75,88 % 61,85 %
Riskbuffert (%) 77,41 % 93,29 % 73,77 % 59,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 381,91 % 2 754,86 % 1 050,76 % 691,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!